جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصودازکلمه (آلت )مذکوردرماده 171قانون مجازات عمومی وسیله ای است که مرتکب بکاربرده وبه مرگ مجنی علیه منتهی شده باشدواعم است ازاین که وسیله مزبورمعمولاکشنده باشدویاازاینکه درجهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گرددومحدودساختن قسمت آخرماده مزبوربه موردی که آلت عرفاقتاله شناخته شودموافق بامنظورماده مزبوره نیست و بنابراین دوحکم شماره 21/3104-12/3/36و10/3010-14/3/36شعبه سوم دیوان عالی کشورصحیح بوده وبروفق قانون شناخته می شود.)

* سابقه *
مقصودازآلت قتاله

نظربه صدوراحکام مختلف ازشعب دیوان عالی کشوردرموردایرادضرب منتهی به فوت مذکوردرقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی وتعبیراتی که ازآلت قتاله درمحاکم شده برحسب درخواست دادستان کل بشرح ذیل :
درموردکیفرایرادضرب وجرح عمدی منتهی به فوت ماده 171قانون مجازات عمومی قائل به تفصیل گردیده به این معنی که هرگاه آلت قتاله نباشد درقسمت اول آن ماده برای مرتکب کیفرحبس موقت بااعمال شاقه مقررگردیده واگرآلت قتاله باشدمرتکب برطبق قسمت آخرآن ماده درحکم قاتل عمدی و مستوجب کیفراعدام است ،نظربه اینکه دراجرای این ماده مدتهاست که بین قضات کشوراختلاف عقیده وجودداردوبعضی ازدادگاههافقط درصورتی موضوع رامشمول قسمت آخرمی داندکه آلت عرفاوعادتاکشنده باشد(مانندتفنگ و شمشیروکاردوامثال آن )وبعضی دیگرکلمه (آلت )راوسیله دانسته وبادرنظر گرفتن موضع اصابت ونحوه ارتکاب عمل اگرموضع حساس بوده عرفاونوعاضرب وجرح کشنده باشدموردرامنطبق باقسمت آخرمی شناسندوحتی ازشعب دیوان عالی کشوردراین خصوص احکام مختلفی صادرگردیده ازجمله شعبه هشتم درحکم شماره 2421-22/5/35بعنوان آنکه چوب آلت قتاله نیست حکم دیوان جنائی استان نهم رانقض نموده وهمچنین درحکم مورخ 30/4/35به همین عنوان حکم دیوان جنائی مازندران رانقض نموده درحالی که شعبه سوم درحکم شماره 21/3104-12/3/36حکم دیوان جنائی استان پنجم راکه چوب رابادرنظرگرفتن حساس بودن موضع قتاله دانسته بوده ابرام نموده است نظربه اینکه صدور احکام مختلفه موجب خواهدشدکه ازمحاکم تالی درمواردمشابه تصمیمات مختلفی اتخاذگرددبرای پایان دادن به این اختلاف واتخاذوحدت رویه قضائی ضمن ارسال رونوشت احکام مزبورمستدعی است موضوع رابرطبق قانون مصوب تیر ماه 1328درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح فرمایند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وچنین رای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 049 تاصفحه 051

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4668
تاریخ تصویب :
1336/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :