جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض فرجامی دادستان که مفاداایرادبرغیرمتناسب بودن تخفیف است چون رعایت تخفیف به اختیارمحکمه واگذارشده درحقیقت خدشه برنظر دادگاه وقابل رسیدگی فرجامی نیست وازطرف متهم فرجامخواه هم اعتراضی ذکرنشده تاموردرسیدگی ودقت واقع گرددوچون ازلحاظ رعایت اصول رسیدگی وتطبیق باقانون وتعیین کیفرهم اشکالی که نقض حکم راایجاب کندبنظر نمی رسدلذاحکم فرجامخواسته ازهرحیث مبرم است .

* سابقه *
تخفیف مجازات
اختیاردادگاه

شخصی به اتهام ایرادضرب منتهی به فوت تحت تعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع وتعیین مجازات اودرحدودقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ازدادگاه جنائی مرکزدرخواست می شود.
دیوان جنائی مزبورپس ازرسیدگی :ارتکاب متهم رابه ایرادضرب به موضع حساس مجنی علیه که منتهی بمرگ اوشده ثابت دانسته وبه مستندقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی بارعایت مواد44و192ازقانون مزبور مشارالیه رابه سه سال حبس باکاروتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم کرده است .
دادستان ومحکوم علیه ازحکم مزبورفرجامخواسته اندودردیوان کشوراز این نظرکه :به کیفیتی که عنوان شده باماده 175مکررقانون مجازات قابل تطبیق بوده ،حکم نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزرجوع شده است .
دادگاه مرجوع الیه پس ازرسیدگی :به مستنددلائل وموادیادشده درحکم منقوض متهم رابه سه سال حبس باکارویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم کرده است .
محکوم علیه ازمحکومیت خودودادستان ازکمی کیفرفرجامخواسته اند موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وبه اتفاق آراءرای صادره رابه شرح ذیل ابرام نموده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 057 تاصفحه 058

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3443
تاریخ تصویب :
1331/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :