جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون درقسمت اخیرازبند3ازماده 25اصلاحی خرداد1310قانون مجازات عمومی ،مجازات کسانی که بیش ازدوسابقه محکومیت برای دزدی ویا کلاهبرداری داشته باشندحبس موقت بااعمال شاقه است ومیزان اقل واکثر حبس موقت بااعمال شاقه بموجب ماده 12قانون مذکورازسه سال کمتراز پانزده سال بیشترنخواهدبوداستدلال به اینکه (ردشق سوم ازماده 25اصلاحی مذکورحداقل واکثرتعیین نشده )که درنتیجه بایستی درموقع تخفیف آن را تبدیل به حبس مجردیاتادیبی که کمترازدوسال نباشدنمودصحیح وموجه نیست چه همانطوری که بدان اشاره شدماده 12قانون مجازات عمومی برای کلیه جرائم حداقل واکثرتعیین ودرهرموردبخصوص که حداقل واکثرتعیین نشده بایدبه مدلول ماده مزبوره توجه واستنادنمودوباتوجه به اینکه متهم مرتکب تعددو تکرارجرم شده است ودادگاه بموجب قانون اختیارداشته است که تاپانزده سال حبس بااعمال شاقه برای متهم مذکورمجازات تعیین نمایدوبااستنادبه ماده 45مکرردرمقام تخفیف محکمه ازحداقل تنزل نکرده است بنابراین حکم شعبه دوم دادگاه استان پنجم ایرادی ازحیث رعایت قوانین دیده نمی شودوبه اتفاق آراءمبرم است .

* سابقه *
تعددوتکرارجرم (حداقل واکثرمجازات )

شخصی به اتهام دوفقره سرقت موردتعقیب واقع شده ودادگاه جنحه کرمانشاه بااحرازگناهان متهم اورابرای هریک ازدوفقره دزدی برطبق ماده 226قانون کیفرعمومی ورعایت ماده 2ملحقه وماده 25اصلاحی بالحاظ داشتن شش فقره پیشینه کیفری به شش ماه حبس تادیبی محکوم کرده است .
متهم ودادستان ازحکم مزبورپژوهشخواسته اندوشعبه اول دادگاه استان پنجم به موضوع رسیدگی ودرنتیجه حکم راگسیخته و،برطبق موادنامبرده وماده 45مکررقانون کیفرعمومی متهم رابرای هریک ازدوفقره سرقت به سه سال حبس موقت بااعمال شاقه وتوقف اجباری محکوم نموده است .
دادستان استان شکایت فرجامی کرده وشعبه دوم دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته راشکسته است .
شعبه دودادگاه استان پنجم که پس ازنقض به موضوع رسیدگی نموده است حکم پژوهشخواسته راازجهت تشخیص مجرمیت صحیح دانسته ولی :ازحیث تعیین مجازات آن رامناسب ندیده وگسیخته است ومتهم راطبق موادنامبرده برای هریک ازجرائم به سه سال حبس بااعمال شاقه وتوقف اجباری محکوم کرده است .
محکوم علیه ازاین حکم درخواست رسیدگی فرجامی نموده وهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه اتفاق آراءوبه استدلال ذیل رای ممیزعنه راابرام نموده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 061 تاصفحه 063

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2430
تاریخ تصویب :
1329/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :