جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
فرجامخواه اعتراض موثری ننموده تاموردتوجه وامعان نظرفرجامی واقع شودوایراددادسرای استان مبنی براینکه دادگاه درموردمذکورکه نفس مجازات عمل ارتکابی بدون تخفیف اعدام می باشدباوجودتکرارجرم درمقام اعمال تخفیف بایدبه ماده 44قانون کیفرعمومی استنادنمایدصحیح بنظر نمی رسدزیراباتاخروضع ماده 45مکررواطلاق وحکومت وصراحت آن درموارد تکراروتعددجرم وهمچنین درکلیه مواردی که مطابق قانون مجرم بایدبه حداکثر مجازات محکوم شوددرصورت وجودعلل مخففه دادگاه قانونامکلف به اعمال ماده مذکوره می باشدبناءعلیه اعتراض فرجامی دادسراوفرجامخواه غیرموجه تشخیص وچون ازحیث رعایت اصول رسیدگی وتطبیق جرم باقانون وتعیین مجازات اشکالی مشهودنیست دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد.

* سابقه *
تعددوتکرارجرم

مردی 57 ساله ای که دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری موثربوده به اتهام ایرادجرح منتهی به فوت تحت تعقیب قرارمی گیرد،شعبه دوم دادگاه جنائی مرکز(پنج نفری )به موضوع رسیدگی ومتهم را،طبق قسمت اخیرماده 171 ناظربه ماده 170ورعایت فقره 1ماده 25اصلاحی بارعایت ماده 45مکررقانون مجازات عمومی به حبس موبدبااعمال شاقه ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده وشاکی خصوصی به دادگاه مدنی هدیات شده است شعبه نهم دیوان عالی کشوردرمقام رسیدگی به فرجامخواهی متهم چنین رای داده است :
استناددادگاه به ماده 45قانون مجازات عمومی دراین موردصحیح نبوده ولازم بوده به ماده 44قانون مذکوراستنادمی کرده زیراماده 45مکررناظربه مواردی است که سابقه محکومیت موثرموجب تشدیدکیفربشودنه درمواردی که کیفراصلی متهم شدیدترین مجازاتهاکه اعدام است بوده وچون کیفراصلی متهم بافرض صحت اتهام اعم ازداشتن سابقه موثریاعدم آن اعدام است لازم بود دادگاه درمقام تخفیف به ماده 44قانون یادشده استنادمی کردبنابراین و اینکه ازحکم فرجامخواسته استنباط می شودکه دادگاه به لحاظ سابقه متهم خودرامجازدراعمال تخفیف تادودرجه که درماده 44ذکرشده ندانسته لذاحکم فرجامخواسته بموجب ماده 430اصول محاکمات جزائی نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود.
شعبه اول دادگاه جنائی مرکز(پنج نفری )به موضوع رسیدگی وارتکاب ایرادضرب به سرمجنی علیه راازناحیه متهم محرزدانسته وباتوجه به اینکه آلت استعمال شده (بیل )ومحل مورداصابت (سر)که موضع حساس است وطبق نظر پزشک استخوان جمجمه مجنی علیه براثرضربه وارده خردشده برطبق قسمت اخیر ماده 171وماده 24و25اصلاحی قانون کیفرعمومی ورعایت تخفیف بااجازه ماده 45مکررهمان قانون متهم رابه حبس موبدبااعمال شاقه وتادیه یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی باتوضیح اینکه طبق نظرپزشک قانونی سن متهم متجاوزازپنجاه وکمترازشصت سال می باشدمحکوم کرده ومدعی خصوصی رابه دادگاه حقوق هدایت نموده است .
متهم ودادسرای استان ازحکم فرجامخواسته اند.هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی واکثریت بشرح ذیل رای فرجامخواسته راابرام کرده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 065 تاصفحه 067

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3840
تاریخ تصویب :
1335/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :