جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
درموردتکرارجرم پیش بینی شده دربندسوم ماده 25قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45مکررقانون مزبوربعمل می آید.

* سابقه *
تکرارجرم
درموضوع تخفیف مجازات درموردتکرارجرم بین دوشعبه دوم وپنجم سابق دیوان عالی کشوراختلاف نظرحاصل گردیده ودورای متناقض بشرح ذیل صادرشده است :
الف - شعبه پنجم دیوان عالی کشوردرای شماره 1983مورخه 14/12/28 درباره متهم شروع به سرقت که بیش ازدوسابقه محکومیت موثرداشته وبا استنادبه ماده 45مکررقانون مجازات عمومی به یکسال حبس تادیبی محکوم شده بوده است براثرفرجامخواهی دادستان استان به استدلال اینکه :
کیفرمذکوردرفقره سوم ماده 25قانون مجازات عمومی حبس بااعمال شاقه است وباوجودعلل مخففه برطبق ماده 44قانون مذکورکیفرمتهم کمتراز دوسال حبس تادیبی نخواهدبود.حکم فرجامخواسته رانقض نموده اند.
ب - شعبه دوم دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 1541مورخه 13/11/1325 درباره متهم به ترک انفاق که طبق ماده 214قانون مجازات عمومی ورعایت تخفیف طبق ماده 45قانون به سه ماه حبس تادیبی محکوم شده بوده است براثر فرجامخواهی دادستان استان مبنی براینکه درموردشق 3ماده 25قانون مجازات عمومی درصورت تخفیف بایدطبق ماده 44همان قانون اقدام بشودازنظرآنکه اعتراض واردنیست ،حکم فرجامخواسته راابرام نموده اند:
براثرتحقق اختلاف موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده وبا استماع نظردادستان کل چنین رای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 071 تاصفحه 072
23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3398
تاریخ تصویب :
1337/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :