جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/3/75
کلاسه پرونده : 75/153/4329
شماره دادنامه : 284527/3/75
مرجع رسیدگی : شعبه 153 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) فرزند000 علیه آقای (ب ) فرزند 000 مدیرعامل شرکت گونی بافی ایران دائر بر خودداری از اجرای به موقع آراء قطعی هیئت های تشخیص و حل اختلاف مورخ 3/2/75 و7/1/75و 18/10/74 با توجه به نامه اداره کل کار تهران و فتوکپی آراء موصوف و شکایت شاکی و اقاریر و اظهارات مشتکی عنه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز وثابت تشخیص ومستند به مواد159و180 قانون کارمصوب 1369و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نامبرده فوق را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و نیز اجرای آرای قطعی موصوف (پرداخت مبغل مذکور در آرای مورخ 3/2/75و7/1/75 هیئت تشخیص و18/10/74هیئت حل اختلاف در حق آقای (الف ) ونیز ابقاء مجدد وی به کار با شرایط قبلی و لحاظ سابقه خدمت ) محکوم صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد0

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
در خصوص اعتراض آقای (ح ) مدیرعامل شرکت گونی پائی 000نسبت به دادنامه شماره 4527مورخ 28/3/75 شعبه 153 دادگاه عمومی تهران که ضمن آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام عدم اجرای آراء قطعی هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت ار وامور اجتماعی صادر گردیده است نظر به اینکه در پرونده دلیلی بر جلوگیری از اجرای آراء موصوف مشهود نیست و حتی تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی اعلام داشته که شرکت به لحاظ نداشتن مواد اولیه تعطیل و بدهکاری دارد و از صدور آراء هیئت تشخیص اطلاعی نداشه و نیز با عنایت به فتوکپی دادنامه شماره 245 مورخ 31/3/75 شعبه دوم دیوان عدالت اداری که ضمن آن دستور موقت بر جلوگیری از اجرای رای مورخ 18/10/74 صادر گردیده است لذا با قبول اعرتاض مشارالیه و نقض دادنامه معترض عنه نظر به مراتب مذکور و فقد ادله اثباتی رای به برائت نامبرده صادرواعلام می دارد این رای قطعی است 0 (19/6/75/3ت /867)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4527
تاریخ تصویب :
1375/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :