جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره پرونده : 2807/551
شماره دادنامه : 13/10/70375
مرجع رسیدگی : شعبه 28 دادگاه عمومی
موضوع : حفر چاه غیرمجاز

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند000،43 ساله ، شغل آزاد، اهل و ساکن تهران دائر به حفر چاه غیر مجاز واقع در جاده مخصوص کرج 00 به تاریخ 28/11/71 با عنایت به گزارش مامورین انتظامی و شکایت امور حفاظت منابع آب موجب نامه شماره 441/4160 مورخ 24/9/71 و ملاحظه صورتمجلس 28/11/71مربوط به توقف عملیات حفاری توسط مامورین انتظامی و توضیحات آقای (ب ) کارشناس دفتر حفاظت منابع آب ونجوه اهظارات و مدافعات و اقرار متهم و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را وارد و محرز دانسته ، مستندا" به مواد 1و13و45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/61 و با رعایت مواد16/22 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ وضعیت خاص متهم ، وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بدل ازحسب و شلاق محکوم و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی و قیمت اخیر ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب مقرر است دستگاه حفاری به مالک آن مسترد گردد، همچنین در خصوص اتهام آقایان (ج ) و(د) مدیران وقت شرکت حفاری و آبیاری در آب دائر به شرکت در بزه معنونه با توجه به محتویات پرونده و نحوه اظهارات و مدافعات متهمین اقرار آقای (الف ) و سایر اوضاع واحوال وقرائن موجود در پرونده ، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا"به اصل سی وهفت قانون اساسی حکم برائت نامبردگان را صادر واعلام می ناید، رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:

چاه غیرمجاز مورد لحاظ دادگاه بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار گرفته است وارد است و دادگاه با توجه به مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب به تجویز بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب توجها" به تحقق تخلف تجدیدنظرخوانده آقای (الف ) رای به الزام محکوم علیه یاد شده به اعاده وضع سابق در چاه حفر شده صادر و بدین وسیله دادنامه یاد شده اصلاح می شود وامادر خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان نامبرده راجع به قیمت دیگر دادنامه مرقوم با توجه به محتویات پرونده دادنامه صحیحا" صادر شده و شرکت مدیران وقت ( دو نفر یاد شده در قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسه ) در حفر چاه مورد بحث محرز نیست دادگاه با ردتجدیدنظر خواهی آن راتائید می نماید رای صارده قطعی است 0(1/3/76/7ت /386)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
703
تاریخ تصویب :
1375/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :