جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1571
تاریخ رسیدگی : 5/12/69
مرجع رسیدگی : شعبه 131 دادگاه کیفری یک تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به عدم ایفای تعهد ارزی موضوع کیفرخواست فاقد شماره مورخ 11/12/68دادسرای عمومی تهران به عنایت به مجموع محتویات و تحقیقات انجام شده و اعلام شکایت و درخواست بانک مرکزی و نحوه اظهارات متهم در مراحل تحقیق و عدم حضورمتهم با رویت واطالع از وقت دادرسی اتهام انتسابی را مرز دانسته به استناد مواد5و7 قانون واگذاری معاملات ارزی مشارالیه رابه پرداخت مبلغ یک صد و چهل و سه هزار و یک صدو شصت و یک مارک در حق بانک مرکزی و معادل سی درصد و جه ریال ارز فوق الذکر به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید این رای حضوری می باشد0

رای شعبه 31دیوانعالی کشوردر تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
شماره دادنامه :271
تاریخ رسیدگی :21/1/1370
مرجع رسیدگی : شعبه 31دیوانعالی کشور
موضوع دادنامه شماره 51571/12/69صادره از شعبه 131 دادگاه کیفری
یک تهران

خلاصه جریان پرونده :
طبق کیفرخواست مورخه 19/12/68دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگان آقای (ع )50 ساله به اتهام ایفای تعهدات ارزی به طورکامل مبلغ 143161 مارک آلمان غربی تحت پیگرد واقع دادگاه پرونده را رسیدگی با توجه به مجموع محتویات پرونده و شکایت بانک مرکزی و نحوه اظهارات متهم در مراحله تحقیق و در دادگاه و عدم حضور در آخرین جلسه دادگاه مجرمیت متهم را محرز دانسته و به استنادمواد 5و7 قانون واگذاری معاملات ارزی مشارالیه را به پرداخت مبلغ مذکور و سی درصد وجه ریال ارز فوق الذکر به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده رئیس دادگاه ضمن اعتراض به رای خود باقیمانده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده در مورددادنامه شماره 69/1571فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی : اعتراض محکوم علیه مستند به دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد نیست مردود اعلام با تایید حکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1571
تاریخ تصویب :
1369/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :