جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
تصرف ومداخله درملک دیگری به صورتی که درحکم فرجامخواسته ذکرشده که بدون عنف وبدون محکومیت واجراءشدن حکم وبدون وجودنقل وانتقال مال ثالث باشدقانوناجرم شناخته نمی شودوحکم فرجامخواسته ابرام می شود.

* سابقه *
تصرف مال غیر
بدون عنف

بانوئی به اتهام دخالت درباغی که بموجب سندرسمی به دیگری فروخته بوده وباوجودالتزام به عدم مداخله که به وسیله ژاندارمری ازمشارالیها گرفته شده تحت تعقیب قرارگرفته است .
دادگاه جنحه رضائیه برطبق ماده 3ازقانون تصرف مال غیرمصوب جوزای 302غیابانامبرده رامحکوم به یکسال حبس تادیبی وپرداخت هشتادپوط سبزه ومبلغ سیصدریال حق الوکاله به شاکی خصوصی کرده است .این دادنامه بر اثرواخواهی متهم استوارشده است .
متهمه پژوهشخواسته ودادگاه استان آذربایجان به زبان ترکی رسیدگی کرده ودوفقره رای یکی راجع به جنبه عمومی ،قرارموقوفی تعقیب متهمه ازجهت عفوعمومی ودیگری راجع به دعوی خصوصی ،قرارسقوط گفتگوازجهت عدم حضور شاکی خصوصی صادرنموده است .
شعبه 3دادگاه استان آذربایجان پس ازرفع مشکلات نسبت به دادنامه پژوهشخواسته تجدیدرسیدگی کرده ودادنامه مزبوررابعنوان اینکه :"عمل منتسب به متهمه فاقدجنبه جزائی است گسیخته ومتهمه راتبرئه کرده است ودر قسمت دعوی ضرروزیان شاکی خصوصی حکم به بطلان گفتگوصادرکرده است .
دادستان استان ازحکم مزبورفرجامخواسته وشعبه دوم دیوان عالی کشور دادنامه فرجامخواسته راازلحاظ اینکه :"عنوان اتهام این است که فرجامخوانده ملکی رابه شاکی فروخته وسپس درملک مزبورونماءآن تملک و تصرف کرده واین عمل به کیفیتی که بیان شده جرم شناخته می شودوتسلیم دادخواست تصرف عدوانی ازناحیه شاکی به فرض که ازحیث نتیجه (رفع تصرف والزام به خلع ید)برای شاکی یکسان باشدمانع تعقیب جزائی متهمه ازناحیه دادستان نخواهدبود،حکم رانقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان نامبرده دررسیدگی ثانوی متهمه رادرقسمت اتهام به دخالت وتصرف درباغ بعنوان عدم انطباق عمل انتسابی بامقررات کیفری تبرئه ودرقسمت دعوی خصوصی (مطالبه هشتادپوط سبزه وسیصدریال حق الوکاله )شاکی خصوصی رامحکوم به بطلان دعوی کرده است .
براثرفرجامخواهی دادستان استان موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 085 تاصفحه 086

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
616
تاریخ تصویب :
1330/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :