جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :7/21/901
شماره دادنامه :1201/7
تاریخ رسیدگی :20/11/72
فرجامخواه :آقای ((الف ))
فرجامخوانده :خانم ((ب ))
فرجامخواسته :دادنامه شماره 48448572شعبه 4دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی :شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف به طرفیت زوجه اش خانم ((ب ))ابتدا دادخواست طلاق و سپس دادخواست ازدواج مجددتسلیم دادگاه مدنی خاص 000 کرده هر دو پرونده در شعبه چهار دادگاه مدنی خاص 000 رسیدگی شده است 0 خواهان و خوانده دارای فرزند مشترک می باشند0 خواهان مدعی شده که زوجه اش او را از منزل خارج کرده اما در دادگاه حاضر شده فقط مبلغ بیست هزار تومان به زوجه اش بدهد و او را مطلقه کند0 دادگاه با یک سلسله رسیدگی بالاخره رای به رد دعوی طلاق ورد دعوی ازدواج مجدد داده است 0 از این دو رای آقای ((ال )) تجدیدنظر خواهی کرده پرونده به شعبه 7 ارجاع شده است 0 هیئت شعبه تشکیل و چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 تجدیدنظرخواهی آقای ((الف ))ازدادنامه های شماره 48448572 صادره از شعبه 4 دادگاه مدنی خاص 000 موجه است زیرا طلاق ایقاع و از اختیارات مرد است و نیز ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان اثنی عشری است 0 با نقض رای صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1201
تاریخ تصویب :
1372/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :