جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/1124/33
شماره دادنامه : 5384
تاریخ رسیدگی : 25/12/73
فرجامخواه : آقای ((الف ))
فرجامخوانده : خانم ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 8171/4/73 شعبه 10 دادگاه مدنی
خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : کلاسه 73109 اینکه آقای ((الف )) دادخواستی به طرفیت خانم ((ب )) به خواسته ثبت ازدواج به دادگاه تقدیم و اظهار داشته ما در سال 58 با هم ازدواج نموده ایم 0 در اثر نداشتن شناسنامه فاقد عقدنامه رسمی شده ایم و درسال 1361 شناسنامه را تهیه نمودیم زمان وقوع عقد در عقدنامه رسمی سال 1361 قیدشده است الان دارای سه فرزند هستمی و از طرف بنیاد امور جنگزدگان ایراد گرفته شده ا ست لذا تقاضای صدور حکم به ثبت تاریخ ازدواج درسال 58 نموده است و خواندههم اظهارات زوج را عینا" تایید نموده است 0 درنهایت دادگاه به لحاظ اینکه سند نکاحیه تنظیم شده طبق مقررات قانونی صادر شده است و مخالف قانون نبوده در اعتبار خود باقی است 0 لذا ادعای خواهان را غیرثابت دانسته و حکم به رد آن صادر نموده که مورد اعتراض وی واقع و تقاضای تجدیدنظرنموده است 0
دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتیجه آن اعلام می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پروندهمشاوره نموده چنین رای می دهند
((بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده اعتراض با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطبقا ندارد و ردمی شود0 پرونده با ابرام دادنامه شماره فوق عودت داده می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5384
تاریخ تصویب :
1373/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :