جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 306/475
شماره دادنامه : 1253/30
تاریخ رسیدگی : 24/4/71
فرجامخواه : خانم ((الف ))
فرجامخوانده : آقای ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 70/228شعبه 117دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : خانم ((الف )) در تاریخ 21/6/68 دادخواستی به خواسته ثبت رجوع از طلاق به طرفیت آقای ((ب )) تقدیم دادگاههای مدنی خاص 000 نموده و به شعبه 105 دادگاه مدنی خاص 000ارجاع گردید0 دادگاه پس از رسیدگیهایی اقدام به صدور رای می نماید و به شرح دادنامه دعوی خواهان را در مورد اثبات زوجیت مقرون به صحت تشخیص داده و خوانده را از تاریخ 6/2/68 لغایت صدورحکم بابت نفقه معوقه طبق ماده 1026 قانون مدنی مهانه مبلغ سی هزار ریال در حق خواهان محکوم می نماید و بابت نفقه دو فرزند مشترک از تاریخ صدور حکم ماهیانه مبلغ سی هزار ریال به خواهن پرداخت نماید0 آقای ((ب )) از رای صادره تقاضای تجدیدنظر می نماید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی ام دیوان عالی کشور ارجاع می شود0 شعبه سی ام دیوان عالی کشور در تاریخ 5/10/69 پس از بررسی به پرونده رسیدگی نموده و با توجه به گزارش و محتویات پرونده رجوع زوجه به ما بذل را ثابت و مسلم دانسته و با توجه به ادعای زوج که به طلاق رجوع نکرده استطلاق را محقق دانسته و نظر داده است که زوجه می تواند مهریه اش را وصول نماید و نیجتا" دادنامه صادره رانقض نموده است 0 پرونده پساز نقض به شعبه 117 دادگاه مدنی خاص ارجاع می شود و در تاریخ 8/4/70 پرونده با حضور طرفین دعوی رسیدگی شد0خانم ((الف )) در دادگاه اظهار داشت مورد درخواست همان است که درعرضحال اولیه نوشته ام تقاضای ثبت ازدواج ومطالبه نفقه خود و فرزندان را دارم و اعترا ضخواده به حکم الویه را قبول ندارم 0 خوانده اظهار داشت همان طور که در رای دیوان کشور آمده است من به ایشان رجوع نکرده ام و در مورد بچه های خود نیز نفقه داده ام 0 دادگاه اقدام به صدور رای می نماید و بشرح دادنامه دادگاه رجوع زوج را محرز ندانسته و زوج انکار از رجوع را کرده است لذا به رد دعوی زوجیت و مطالبه نفقه خواهان رای صادر می نماید0 و در مورد نفقه فرزندان مشترک خوانده (زوج ) را از تاریخ 30/4/69 صدور حکم قبلی به تادیه ماهی سی هزار ریال بابت نفقه دو فرزند به استناد ماده 1199قانون ملزم می نماید0 پس از ابلاغ دادنامه خانم زهرا((الف )) از رای صادره تقاضای تجدید نظر می نماید و شرحی ضمن لایحه اعتراضیه اش می نویسد ومجددا" مطالبی را که در دادگاه بدوی شعبه 105 عنوان کرده بودمی نویسدکه در هنگام شور قرائت می شود0 پس از انجام تبادل لایحه اعتراض به نظر ریاست دادگاه می رسد0 اعتراض را وارد ندانسته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به این شعبه ارجاع می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وارد است زیرا دادگاه عالی شعبه 117 دادگاه مدنی خاص در جریان رسیدگی توجهی به مورد نقض نکرده است زیرا این شعبه (دیوان عالی کشور) ادعای زوجه را در مورد رجوع به مابذل (مهریه ) ثابت و مسلم دانسته است و نتیجتا" دادنامه را نقض نموده است و ادعای زوج رانیز در مورداینکه بعد از طال قبه زوجه رجوع نکرده است را محقق و صحیح دانسته است و رابطه زوجیت منتفی بوده است و دادگاه عالی شعبه 117 منی خاص نسبت به مورد نقض اظهار نظر نکرده است 0 لذا مقرر می دارد پرونده به همان شعبه ارسال گردد تا در مورد رجوع به مابذل دادگاه اتخاذ تصمیم نمایند0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1253
تاریخ تصویب :
1371/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :