جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3012/676
شماره دادنامه : 1152/20
تاریخ رسیدگی : 10/11/71
فرجامخواه : خانم ((الف ))
فرجامخوانده : آقای ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71/264 شعبه 117دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : خانم ((الف ))به طرفیت همسرش ((ب )) دادخواستی به خواسته نفقه یا طلاق به دادگاه مدنی خاص 000 تقدیم داشته که به شعبه 117 ارجاع شده است 0 پدر خواهان آقای 000 توضیح داده خوانده (دامادم ) دخترم را با دو فرزند دوقلو رها کرده ودراثر کلاهبرداری و حقه بازی تمام اثاثیه و جهیزیه دخترم را فروخته و مدتی است دیگر هیچ گونه اثری از او نیست و دخترم از درد و غصه دچار تشنج شده و برای زایمان دخترم هم حدود سی هزار تومان خرج بیمارستان نمودم و در تاریخ 2/2/71 زوجین در دادگاه حضور یافته و زوجه دو فرزند دوقلو را به پدر فرزندان خوانده پرونده تحویل می دهد و در تاریخ 6/2/71 لایحه از طرف پدر خواهان آقای 000 به دادگاه می رسد مبنی بر اینکه پس از یکماه خوانده نیمه شب بچه ها را آورده درخانه گذاشته و رفته و گشواره ای که در گوش بچه بوده در آورده و در تاریخ 17/4/71 وقت مقرر زوجین در دادگاه حضور یافته اند0 زوجه اظهار می دارد اگر می تواند زندگی من و فرزندانم راتامین کندحاضر به زندگی با وی هستم والا طلاق می خواهم و از موقعازدواج تابه حال سرباز است چون فراری بود خدمت او اضافه شده و جهیزیه ای که آورده بودم همه را فروخته است 0 زوج اظهار دشات من رد تمام مدت چهار سال خرجی را داده ام ولی این مدت چند ماه که نزد پدرش بسر می برد حدود هشت ماه است خرجی نداده ام ولی اگر برگردد به سرخانه و زندگی خود حاضر به دادن خرجی هستم 0 زوجه گفت دو سال است در خانه پدرم می باشم 0 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 262 زوج را بابت نفقه زوجه محکوم به پرداخت ماهیانه مبلغ دوهزار و پانصد تومان از دو سال قبل از صدور حکم می نماید و از تاریخ تقدیم دادخواست نیز زوج را محکوم به پرداخت ماهیانه مبلغ یکهزار تومان بابت نفقه دو فرزند می نماید0 بامراعات حال زوج که در خدمت سربازی است و در مورد طلاق چون حکم به مرحله قطعیت باید برسد تا در صورت عدم امکان اجرای آن تقاضای زوجه محقق شود لذا با وضع موجود تقاضای طلاق موجه نبوده و مردود اعلام ]شده [ که مورد اعتراض (زوجه ) خانمم ((الف )) قرار می گیرد و دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارائه می دهد و در لایحه اعتراضیه از سوءرفتار و عملهای نامشروع همسرش و کتک کاری شدیدی که از همسر و دوست همسرش خورده متذکر شده و مبلغ یکهزار تومان برای دو فرزند که در ماه 30 قوطی شیرخشک لازم دارند که حدود نه هزار تومان می شود ناچیز دانسته و مخارج بیمارستان که با عمل سزارین انجام گرفته و پدرش متحمل شده و جهیزیه را که از بین برده دادگاه در نظر نگرفته تقاضای رسیدگی مجدد نمود0 دادگاه صادرکننده حکم پس از اظهارنظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه پس از بررسی و قرائت گزارش عضو ممیزآقای 000مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 با توجه به شرح دادخواست که پدر خواهان یادآور شده مخارج زایمان را پرداخته و دادگاه نسبت به آن تصمیمی نگرفته و در مورد محل سکنای زوج به اینکه در کجاست و اثاثیه مورد نیاز دارد یا خیر تحقیقی نشده و با عنایت به اینکه میزان نفقه تعیین شده برای دو فرزند و مادر آنان عادلانه نبوده و عجز از پرداخت نفقه مسقط نفقه نخواهد بودبلکه طبق مدلول ماده 1129 قانون مدنی باید عمل شود اعتراض تجدیدنظرخواه موجه به نظر می رسد و دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و ]پرونده [ به شعبه همعرض ارسال می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1152
تاریخ تصویب :
1371/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :