جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


موضوع استفسار: آیا نظر مقنن از عبارات طرح های عمرانی وزارت جهاد سازندگی موضوع بند 5 قسمت الف و طرح های عمرانی وزارت کشاورزی موضوع بند 1 قسمت ب تبصره 54 قانون بودجه سال 1373 کل کشور شامل طرح های عمرانی سازمان های تابعه و موسسات وابسته به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی نیز می باشد.
نظر مجلس :
ماده واحده - اعتبارات تبصره 54 شامل طرح های عمرانی وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان های تابعه و موسسات وابسته که دارای ردیف طرح های عمرانی مذکور در پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1373 کل کشور بوده اند، می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :