جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


تاریخ : 10/10/74
پرونده کلاسه : 24/124/388
کیفری دادنامه : 1217
مرجع رسیدگی : شعبه 124 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
اتهام آقای (الف ) دایر به صدورسه فقره چک بلامحل به شماره 117085 و109461و113390به میزان یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به دلالت شکایت دارنده چک ، گواهی مصدق بانک محال علیه و تصویرمصدق چکها، اقرار و اعتراف صریح نامبدره محرز و مسلم است با تطبیق عمل ارتکابی با ماده 7 قانون اصلاحی صدور چک بلامحل حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ چهارصد و دوازده هزار و پانصد ریال به عنوان یک چهارم جزای نقدی چک د رحق دولت محکوم می گردد. در خصوص دادخواست شاکی آقای (ب ) علیه متهم مبنی بر مطلابه ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان سی و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال با توجه به محل کیفری صادره و اینکه خوانده اساسا" هیچگونه دلیل و مدرکی بر پرداخت مطالبات حقه خواهان ابراز نداشته دادگاه دعوی خواهان را به میزان اصلی طلب یعنی یک میلیون وششصد و پنجاه هزار تومان ثابت تشخیص حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. توجه اجرای محترم احکام را به این نکته جلب می نمایم که چون خواهان هزیه درخواست و تمبر را تودیع نموده در مرجع اجرای احکام دقت فرمایید هزینه مزبوطه اخذوتمبر قانونی الصاق گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم استان می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) فرزند... نسبت به دادنامه شماره 1271 مورخ 10/10/74 صادره از شبعه 124 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 74/124/388 کیفری آن دادگاه نظر به اینکه در محدوده مواد18و19و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض موجهی از جانب تجدیدنظرخواه به عمل نیامده ، و بر دادنامه صادره نیز از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و قواعد دادرسی ایراد واشکالی مشاهده نمی گردد. نتیجتا" ضمن رد تقاضای فرد یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا" تایید می گردد. این رای قطی است.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1217
تاریخ تصویب :
1374/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :