جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب این قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه موسسات آموزش عالی دولتی که امر تربیت دانشجویان گروه پزشکی را عهده دار می باشند موظفند در طول سال های برنامه پنج ساله دوم توسعه ، حداقل تعداد ظرفیت پذیرش دانشجویان گروه پزشکی را (بویژه در رشته های دکترای پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) برابر با ظرفیت سال تحصیلی 1373 -1374 ثابت نگهدارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :