جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 100 - در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوست های آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه ، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستان ها برای انتشار آگهی ها تعیین می گردد، آگهی خواهد شد. فاصله بین انتشار دومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح می گردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است . مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است می تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغ های بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است ، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز می تواند هر زمان از اقامتگاه مدعی علیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/5 /1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :