×

شرکت ملی فولاد تابع مقررات انضباطی خاص خود میباشد

شرکت ملی فولاد تابع مقررات انضباطی خاص خود میباشد

شرکت-ملی-فولاد-تابع-مقررات-انضباطی-خاص-خود-میباشد-
تاریخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 کلاسه پرونده 65/3

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای - باتوجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون اصلاح هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه 65 و تبصره ذیل ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 مبنی براین که شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خودمی باشدلذارای شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبارمقررات مذکورصدوریافته منطبق باموازین قانونی تشخیص مورد تائید قرارمی گیرد.
این رای براساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 کلاسه پرونده 65/3

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای سیدکاظم ساداتی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه اول دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/1647 موضوع شکایت آقای محمدرضاجورابچیان بطرفیت :شرکت ملی فولادایران بخواسته :اعتراض بصلاحیت هیاتهای بدوی رسیدگی بتخلفات اداری شرکت ملی فولادبشرح دادنامه شماره 247-5/4/64 چنین رای صادرنموده است :آقای محمدرضاجورابچیان باستنادبندیک و2و18ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/63 مجلس شورای اسلامی وبنده ماده 10قانون مذکوربه یکسال انفصال موقت محکوم گردیده است .چون شاکی کارمندشرکت ملی فولاد بوده وشرکت مذکورخوددارای آئیننامه مستقل تخلفات می باشدودرماده 19 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 که تحت شماره 8802-21/12/62 درروزنامه رسمی درج شده شرکتهای دولتی راازشمول قانون مذکورخارج کرده است .علیهذانمی توانسته مشمول قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشدوبفرض وقوع تخلف میبایست براساس آئیننامه موجود درشرکت عمل شود،نه قانون 9/12/62.بنابراین عمل وتصمیم هیات رسیدگی کننده درصدورحکم محکومیت شاکی قانونی نبوده وحکم به ابطال آن صادر می گردد.
ب شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 64/434 موضوع شکایت آقای عزت الله رفعتی بطرفیت اموراداری شرکت ملی فولادایران بخواسته : ابطال رای شماره 39-4/4/64صادره ازهیات رسیدگی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولادایران والزام شرکت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت وکلیه مزایای قانونی ،ناشی ازمقررات استخدامی بر اثرلغووابطال حکم اخراج غیرقانونی بشرح دادنامه شماره 1148-20/12/64 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به بند2ماده 11قانون دیوان عدالت اداری که مقررمی داردرسیدگی به اینگونه آراءواحکام منحصراازحیث نقض قوانین ومقررات ویامغایرت باآنهابوده وازاین جهات ایرادواشکالی و تخلفی بنظرنمی رسدوحکم به ردشکایت صادرمی گرددبااعلام تعارض آراء مذکورهیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسی بااکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13098-26/11/1368
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 62

تاریخ تصویب : 1368/08/08

تاریخ ابلاغ : 1368/11/26

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : حق انتفاع - بیمه -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.