جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره های ذیل به عنوان تبصره 3و4 به قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 الحاق می گردد:
تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده ای بین المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی به طور یک جانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ می نمایند به صورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.
تبصره 4 - وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان های کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وصول می شود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راه ها و مشارکت در احداث آزاد راه های کشور و بزرگ راه های ترانزیتی و تیر پارک ها و پایانه ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه های سرمایه ای خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق 2 تبصره ) در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14737
تاریخ تصویب :
1374/06/15
تاریخ ابلاغ :
1374/07/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :