جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به بند 1 ماده 81 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 الحاق می گردد:
تبصره 1 - همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند (عقد دائم ) در صورت فوت شوهر دوم توسط تامین اجتماعی مجددا به آن ها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) کمک دولت به بیمه شدگان تامین خواهد شد.
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :