جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان که از این پس "طرفین متعاهد" نامیده می شوند با تمایل به تسهیل و تشویق حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر میان دو کشور و به صورت عبوری از سرزمین های خود، در موارد زیر توافق کردند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقت نامه :
1 - اصطلاح "متصدی حمل و نقل " عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم و تبعه جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری مجارستان که بر طبق قوانین و مقررات ملی کشور خود مجاز به انجام حمل و نقل بین المللی مسافر و / یا کالا از طریق جاده می باشد.
2 - اصطلاح "وسیله نقلیه " عبارت است از هر وسیله نقلیه جاده ای ، دارای نیروی محرکه مکانیکی که :
الف - برای حمل بیش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده (وسیله نقلیه مسافربری )، یا برای حمل و نقل کالا (وسیله نقلیه باربری ) ساخته شده باشد.
ب - در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد به ثبت رسیده باشد.
در مورد وسیله نقلیه باربری ، اصطلاح "وسیله نقلیه " عبارت است از هر وسیله نقلیه واحد یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه و نیمه یدک یا یدک .
ماده 2 - حوزه اجرا
بر طبق مقررات این موافقت نامه متصدیان حمل و نقل مجاز به انجام حمل و نقل جاده ای مسافر و کالا میان سرزمین های طرفین متعاهد یا به صورت عبوری و از طریق قلمرو آنان یا از/ به کشورهای ثالث می باشند.
ماده 3 - حمل و نقل مسافر
عملیات حمل و نقل مسافر توسط متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر منوط به اجازه نامه ای خواهد بود که باید مطابق با قوانین و مقررات طرف اخیرالذکر تحصیل شود.
ماده 4 - حمل و نقل کالا
متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد، وسیله نقلیه با بار یا بدون بار را باید با استفاده از پروانه تردد به سرزمین طرف متعاهد دیگر به منظور حمل و نقل کالا به شرح زیر وارد نماید:
الف - بین سرزمین های طرفین متعاهد،
ب - به صورت عبوری از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر،
ج - از / به کشورهای ثالث .
ماده 5 - پروانه ها
1 - طرفین متعاهد سالانه تعداد 3000 برگ پروانه حمل و نقل دوجانبه / عبوری معاف از مالیات وسایل نقلیه موتوری را به عنوان سهمیه پایه مبادله خواهند نمود، مگر آن که طرفین متعاهد به توافق دیگری دست یابند.
2 - در صورت عدم تکافوی پروانه های مندرج در بند (1) فوق ، سهمیه اضافه ای از پروانه های مشمول مالیات وسایل نقلیه موتوری می تواند مورد توافق قرار گیرد. کمیسیون مشترک سهمیه اضافه پروانه های مشمول مالیات وسایل نقلیه موتوری و نیز اعتبار آن ها را تعیین خواهد نمود.
3 - یک پروانه برای یک سفر رفت و برگشت معتبر بوده و غیر قابل انتقال است .
ماده 6 - معافیت ها
حمل و نقل های زیر مشمول مفاد ماده 5 این موافقت نامه نبوده و می تواند بدون پروانه و بدون پرداخت مالیات وسایل نقلیه موتوری انجام شود:
الف - حمل و نقل اتفاقی کالا از / به فرودگاه ها در موارد تغییر مسیر سرویس های هوایی .
ب - حمل توشه در یدک هایی که توسط وسایل نقلیه مسافربری کشیده می شوند، حمل توشه به / از فرودگاه ها با هر نوع وسیله نقلیه ،
ج - حمل محمولات پستی ،
د - حمل وسایل نقلیه آسیب دیده و تردد یک وسیله نقلیه کمکی بدون بار برای حمل کالای وسیله نقلیه ازکارافتاده و ادامه حمل و نقل توسط وسیله نقلیه کمکی تحت پوشش پروانه صادره برای وسیله نقلیه آسیب دیده .
ه - - حمل اشیا و کارهای هنری و کالاهای نمایشگاهی برای استفاده در نمایشگاه ها یا بازار مکاره .
و - حمل اشیا و وسایلی که منحصرا برای تبلیغات و اطلاعات مورد نظر می باشد،
ز - حمل اثاثیه منزل توسط متصدیان حمل و نقل با استفاده از پرسنل و تجهیزات ویژه ،
ح - حمل و نقل کالا در وسایل نقلیه ای که وزن مجاز با بار آن ها شامل یدک ها از 6 تن یا ظرفیت بارگیری مجاز آن ها شامل یدک ها، از 5/3 تن تجاوز ننماید،
ط - حمل و نقل تجهیزات و لوازم پزشکی برای فوریت ها به ویژه در مواقع بروز حوادث طبیعی ،
ی - حمل اجساد توسط وسایل نقلیه ویژه ،
ک - جابجایی (خود کششی ) کامیون ، تریلر، اتوبوس و وسایل نقلیه مفصل دار نو (بدون بار در یک مسیر) خریداری و یا فروخته شده در چهارچوب مبادلات تجارت خارجی از محل تولید به کشور تحویل گیرنده و یا خریدار و به عکس .
ماده 7 - وزن و ابعاد وسایل نقلیه
1 - در مورد وزن و ابعاد وسایل نقلیه جاده ای ، هر یک از طرفین متعاهد قبول می نماید که وسایل نقلیه ای را که در سرزمین طرف متعاهد دیگر به ثبت رسیده است مشمول شرایط محدودکننده تری نسبت به وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمین خود قرار ندهد.
2 - چنانچه وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از حدود مجاز در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد تجاوز نماید، لازم است برای وسیله نقلیه ، اجازه نامه مخصوصی از مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد مربوط تحصیل شود. هنگامی که این اجازه نامه مقرر می دارد که وسیله نقلیه باید در یک مسیر معین مورد استفاده قرار گیرد، انجام حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود.
ماده 8 - ممنوعیت حمل و نقل داخلی مقررات این موافقت نامه به متصدیان حمل و نقل طرفین متعاهد این حق را نمی دهد که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر به حمل و نقل مسافر یا کالا، از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت ورزند.
ماده 9 - تشریفات گمرکی
1 - ورود وسایل نقلیه به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد یاد شده خواهد بود.
2 - مواد سوختی موجود در مخازن سوخت استاندارد وسیله نقلیه یکی از طرفین متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می شود از پرداخت مالیات و عوارض ورودی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیت های وارداتی نخواهد بود مشروط بر آن که این مخازن بدوا توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه بر روی آن نصب شده باشد.
3 - قطعات یدکی وارد شده به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که قبلا" به صورت موقت وارد گردیده است موقتا از پرداخت مالیات ، عوارض ورودی و همچنین ممنوعیت و محدودیت وارداتی معاف خواهند بود.
طرفین متعاهد ممکن است لازم بدانند که برای این گونه قطعات پروانه ورود موقت صادر شود. قطعات یدکی تعویض شده را باید مطابق با قوانین و مقررات ملی طرف متعاهدی که این قطعات به سرزمین آن وارد شده ترخیص قطعی نموده و یا عودت داد یا تحت نظارت مقامات گمرکی ذیربط از حیز انتفاع ساقط نمود (منظور از ساقط نمودن از حیز انتفاع اعراض می باشد) و یا به طور مجانی در اختیار مقامات گمرکی طرف اخیرالذکر قرار داد.
4 - خدمه وسایل نقلیه مجاز خواهند بود لوازم شخصی مستعمل و وسایل و ابزار تعمیر را که عرفا در وسیله نقلیه با خود دارند و در طول سفر مورد نیاز می باشد، به طور موقت با خود حمل نمایند.
ماده 10 - اجرای قوانین ملی
متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه یک طرف متعاهد در کلیه مواردی که در این موافقت نامه یا موافقت نامه های بین المللی دیگر که هر دو کشور در آن عضویت دارند مورد پیش بینی قرار نگرفته است ، موظفند قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد دیگر را در طول اقامت خود در قلمرو طرف اخیرالذکر رعایت نمایند.
ماده 11 - تخلفات
1 - مقامات صلاحیت دار طرفین متعاهد نظارت خواهند کرد که متصدیان حمل و نقل مقررات موافقت نامه حاضر را رعایت نمایند.
2 - مقامات طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آنجا به ثبت رسیده است ، موظفند بنا بر درخواست مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر در مورد متصدیان حمل و نقل با رانندگان وسایل نقلیه ای که در سرزمین طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات این موافقت نامه و نیز از قوانین و مقررات لازم الاجرای مربوط به عبور و مربوط حمل و نقل در آن سرزمین تخطی نموده اند، اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - اخطار.
ب - سلب اجازه حمل و نقل در سرزمین طرف متعاهدی که تخلف در آنجا وقوع یافته است ، به طور موقت ، جزیی یا کلی .
3 - مقامات صلاحیت دار طرف متعاهدی که چنین تدابیری را طبق بند (2) این ماده اتخاذ نموده اند، مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات به عمل آمده مطلع خواهند کرد.
4 - این ماده بدون تعارض با هر گونه اقدامات جاری توسط دادگاه ها یا مقامات اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در سرزمین آن صورت گرفته است ، اجرا خواهد شد.
ماده 12 - مقامات صلاحیت دار مقامات صلاحیت دار تعیین شده برای اجرای این موافقت نامه به شرح زیر می باشند:
- در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران : وزارت راه وترابری .
- در مورد دولت جمهوری مجارستان : وزارت حمل و نقل ، ارتباطات ومدیریت آب .
ماده 13 - کمیسیون مشترک
1 - مقامات صلاحیت دار طرفین متعاهد، کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را به منظور بررسی کلیه مسایل و موارد مربوط به اجرای این موافقت نامه تشکیل خواهند داد.
2 - کمیسیون مشترک بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد برگزار خواهد شد.
ماده 14 - لازم الاجرا شدن و مدت اعتبار
1 - این موافقت نامه سی روز بعد از آن که طرفین متعاهد به صورت کتبی یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع نمودند که طبق مقررات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن موافقت نامه حاضر عمل نموده اند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
2 - این موافقت نامه برای یک دوره سه ساله منعقد می شود و پس از این دوره معتبر خواهد ماند مگر آن که هر یک از طرفین متعاهد در هر هنگام با یک پیش آگهی شش ماهه فسخ آن را به طرف دیگر اعلام دارد. این موافقت نامه به تاریخ پنجم فروردین 1373 هجری شمسی برابر با 25/3/1994 میلادی ، در یک مقدمه و چهارده ماده در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی ، مجاری و انگلیسی در بوداپست به امضا رسید. کلیه متون دارای اعتبار یکسان می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری مجارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافت نامه ضمیمه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14744
تاریخ تصویب :
1374/06/22
تاریخ ابلاغ :
1374/07/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :