جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه ، (18) ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان با تمایل به انعقاد موافقت نامه به منظور تاسیس و بکار انداختن سرویس های هوایی منظم بین سرزمین های خود و ماورای سرزمین های خود ذیلا" نسبت به مواد زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - تعاریف
به جز در مواردی که مفاد موافقت نامه به طرق دیگری مقرر می دارد، از لحاظ این موافقت نامه :
الف - اصطلاح کنوانسیون به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی که در تاریخ 16/9/1323 هجری شمسی مطابق با هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو برای امضا گشایش یافت ، اطلاق می شود و همچنین شامل هر الحاقیه ای که بر اساس ماده 90 کنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه الحاقیه یا کنوانسیون که بر اساس مواد (90) و (94) آن تصویب شده است ، تا جایی که برای هر دو طرف متعاهد نافذ باشد خواهد بود.
ب - اصطلاح (مقام های هواپیمایی ) در مورد جمهوری اسلامی ایران به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظیفه فعلی آن سازمان و یا وظایف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوری قزاقستان به وزیر حمل و نقل و یا هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن مقام و یا وظایف مشابه آن باشد، اطلاق می شود.
ج - اصطلاح (شرکت هواپیمایی تعیین شده ) به یک شرکت هواپیمایی که بر اساس ماده (3) این موافقت نامه تعیین شده و اجازه فعالیت یافته باشد، اطلاق می شود.
د - اصطلاح (ظرفیت ) در مورد یک هواپیما به میزان بارگیری موثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح ظرفیت در رابطه با (سرویس مورد توافق ) به ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی ضربدر دفعات پرواز هواپیمای مزبور در زمان معین و در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق می شود.
ه - اصطلاح (سرزمین ) در مورد یک کشور به منطقه های خاکی و آب های سرزمینی مجاور آن که تحت حاکمیت آن دولت است ، اطلاق می شود.
و - اصطلاحات (سرویس هوایی )، (سرویس هوایی بین المللی )، (شرکت هواپیمایی ) و (توقف به منظورهای غیرترددی ) به ترتیب دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون به آن ها داده شده است .
ز - اصطلاح (پیوست ) به معنای مدارک قابل تغییر مربوط به شرایط عملیات شرکت های هواپیمایی دو طرف متعاهد و در برگیرنده همان اعتبار است که مواد این موافقت نامه حائز آن می باشد.
بدیهی است که عنوان های تعیین شده برای مواد این موافقت نامه به هیچ وجه موجب تحدید و یا بسط معانی مفاد آنها نمی گردد.
ماده 2 - اعطا حقوق
1 - هر یک از دو طرف متعاهد حقوق مصرح در این موافقت نامه را برای انجام سرویس های هوایی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید:
الف - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر ترددی .
ج - توقف در سرزمین مذکور در نقطه هایی که برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست این موافقت نامه به منظور سوار و پیاده کردن مسافر، بار و پست در تردد بین المللی مشخص شده است .
2 - هیچ یک از مفاد این موافقت نامه به نحوی تلقی نخواهد شد که در نتیجه شرکت هواپیمایی یکی از دو طرف محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگر در قبال مزد یا کرایه مسافر، بار و یا پست به مقصد نقطه دیگری در سرزمین آن طرف حمل کند.
3 - در منطقه های جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در منطقه هایی که این عملیات در جریان است ، انجام این قبیل سرویس ها موکول به تایید مقام های صلاحیت دار است .
ماده 3 - تعیین و اجازه
1 - هر یک از دو طرف متعاهد حق دارد یک شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص تعیین و مراتب را به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلان نماید.
2 - پس از دریافت اعلامیه تعیین ، مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای 3 و 4 این ماده اجازه مربوط را بدون تاخیر به شرکت هواپیمایی تعیین شده خواهند داد.
3 - مقام های هواپیمایی یک طرف متعاهد می توانند از شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند مقام های مزبور را متقاعد سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که به طور معمول برای انجام سرویس های هوایی بین المللی برابر مفاد کنوانسیون توسط مقام های مزبور اعمال می شود، دارا می باشد.
4 - هر یک از دو طرف متعاهد حق دارد در هر موردی که متقاعد نشده باشد که مالکیت عمده و نظارت موثر شرکت هواپیمایی مربوط در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت مزبور را تعیین نموده است حق دارد از اعطا اجازه بهره برداری موضوع بند 2 این ماده امتناع ورزد یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مشخص در ماده 2 این موافقت نامه توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند وضع نماید.
5 - در هر زمان پس از آنکه مفاد بندهای 1 و 2 این ماده به مرحله عمل درآمده باشد شرکت هواپیمایی که این گونه تعیین شده و اجازه فعالیت یافته است می تواند بهره برداری از سرویس های مورد توافق را آغاز کند مشروط بر آن که بهره برداری از این سرویس ها مادامی که تعرفه مربوط بر اساس مفاد ماده 10 این موافقت نامه در مورد سرویس های مزبور لازم الاجرا نشده انجام نپذیرد.
ماده 4 - تعلیق و لغو
1 - هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زیر اجازه بهره برداری صادر شده را لغو یا استفاده از حقوق مشخص در ماده 2 این موافقت نامه را در مورد شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین شده معلق نماید یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد وضع نماید:
الف - در هر موردی که متقاعد نشده باشد که مالکیت عمده و نظارت موثر آن شرکت هواپیمایی در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت مذکور را تعیین نموده باشد.
ب - در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و مقررات طرف متعاهدی را که این حقوق را اعطا نموده رعایت نکند.
ج - در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور به گونه ایعملیات بهره برداری را خلاف مقررات این موافقت نامه انجام دهد.
2 - جز در مواردی که لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده به صورت ضروری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم باشد اعمال این حق تنها پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت .
ماده 5 - شمول قوانین و مقررات
1 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که ناظر به ورود یا خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارد یا ناظر به عملیات هوانوردی هواپیماهای مزبور حین پرواز بر فراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذکور می باشند نسبت به هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مجری خواهد بود.
2 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد ناظر به ورود و خروج و اقامت موقت مسافران و خدمه و بار یا پست از قبیل تشریفات ورود، خروج و مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافران ، خدمه ، بار یا پست حمل شده توسط هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمانی که در سرزمین مذکور باشد اعمال خواهد شد.
3 - هر یک از دو طرف متعاهد نسخه هایی از قوانین و مقررات مربوط مندرج در این ماده را بنا بر درخواست در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
4 - شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد حق داشتن نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دارا می باشد. در صورت تعیین نماینده کل یا نماینده کل فروش نماینده مزبور برابر قوانین و مقررات مربوط هر یک از طرف های متعاهد منصوب خواهد شد.
5 - انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد برابر مقررات جاری در دو کشور مربوط به ارزهای خارجی صورت خواهد گرفت . دو طرف همه توان خود را برای تسهیل در انتقال چنین درآمدهایی پس از کسر هزینه ها به کار خواهند گرفت .
ماده 6 - معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض
1 - هواپیمای شرکت تعیین شده یک طرف متعاهد که در سرویس های بین المللی پرواز می نماید و همچنین مواد سوختی ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز عادی و خواروبار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد که مجاز به استفاده از مسیرها و سرویس های موضوع این موافقت نامه می باشد به هنگام ورود و خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی ، هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های داخلی معاف خواهد بود حتی اگر مواد مذکور زمانی به مصرف برسد که هواپیماهای یاد شده بر فراز آن سرزمین در پرواز باشد.
2 - سوخت ، روغن موتور، مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم مورد نیاز عادی و خواروبار وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن که تنها به منظور استفاده در هواپیمای طرف متعاهد مذکور می باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های ملی معاف خواهد بود.
3 - سوخت ، روغن موتور، مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم مورد نیاز عادی و خواروباری که در سرزمین یک طرف متعاهد بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر می شود و در سرویس های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی ، مالیات ها، هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های داخلی معاف خواهد بود.
4 - لوازم عادی هوانوردی و همچنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از دو طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی در سرزمین طرف متعاهد دیگر قابل تخلیه است . در این صورت می توان این مواد را تا زمانی که برابر مقررات گمرکی به طور مجدد صادر شود و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود زیر نظر مقام های نامبرده قرار داد.
5 - مسافران ، وسایل مسافر و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد، در حال عبور مستقیم می باشند و از حریمی که در فرودگاه آن طرف بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند، فقط مشمول بازرسی ساده ای خواهند بود. اثاثیه مسافران و باری که در حال عبور مستقیم است از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر مالیات های مشابه معاف خواهد بود.
6 - اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکت هواپیمایی مانند برچسب چمدان ، بلیت هواپیما، بارنامه ، برگ اجازه ورود به هواپیما و جدول زمان بندی که به داخل سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد بری استفاده اختصاصی شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد از تمامی حقوق گمرکی یا مالیات ها بر اساس معامله متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7 - هزینه های فرودگاهی هر یک از دو طرف متعاهد می تواند برای استفاده از فرودگاه ها و سایر تاسیسات زیر نظر خود هزینه های عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجازه وضع آن را بدهد. با وجود این هر یک از دو طرف متعاهد موافقت دارد که این هزینه ها نباید از میزانی که شرکت های هواپیمایی دیگر در سرویس های مشابه بین المللی تردد می نمایند و برای استفاده از این فرودگاه ها و تاسیسات می پردازند تجاوز کند.
ماده 8 - مقررات ظرفیت و تصویب برنامه های پرواز
1 - شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویس های مورد توافق در مسیرهای مشخصی از فرصت های برابر بهره مند باشند.
2 - در انجام سرویس های مورد توافق شرکت های هواپیمایی تعیین شده هر یک از دو طرف متعاهد منافع شرکت هواپیمایی طرف دیگر را منظور نظر خواهد داشت تا به طور ناروا در سرویس های طرف دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3 - با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهای 1 و 2 این ماده ، شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد همچنین می تواند ظرفیتی را برای تامین نیازهای تردد بین سرزمین های کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرهای پیوست این موافقت نامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تامین نماید.
4 - ظرفیتی که توسط شرکت های هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد در سرویس های مورد توافق عرضه می شود باید به طور کامل منطبق بر نیازهای برآورد شده تردد هوایی در مسیرهای مشخص باشد و تعداد پروازها و سرویسی که قرار است توسط شرکت های هواپیمایی دو طرف به عمل بیاید و همچنین نوع هواپیمای مورد استفاده باید بر اساس رعایت اصل برابری ، مورد توافق شرکت های هواپیمایی دو طرف باشد.
5 - ظرفیتی که عرضه می شود از جمله تعداد سرویس ها و نوع هواپیمای مورد استفاده شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد در سرویس های مورد توافق بر اساس توصیه شرکت های هواپیمائی تعیین شده مورد موافقت مقامات هواپیمائی قرار خواهد گرفت شرکت های هواپیمایی تعیین شده چنین توصیه ای را پس از شور بین خود و با رعایت اصول مندرج در بندهای 1و2و3 این ماده به عمل خواهند آورد.
6 - شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از دو طرف متعاهد، حداقل (30) سی روز قبل از شروع سرویس ها در مسیرهای مشخص ، برنامه های پرواز را به مقام های هواپیمایی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرهای بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. این محدودیت زمانی را می توان در موارد خاص با تصویب مقام های نامبرده کاهش داد.
ماده 9 - شناسایی گواهینامه ها و پروانه ها گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که توسط یک
طرف متعاهد صدر شده یا اعتبار یافته و هنوز به اعتبار خود باقی باشد توسط طرف متعاهد دیگر برای بهره برداری از مسیرهای سرویس های موضوع این موافقت نامه ها معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این که شرایط صدور یا معتبر ساختن این گواهینامه ها و پروانه ها برابر یا بیش از حداقل استانداردهای فعلی یا آتی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر یک از دو طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا اعتبار یافته خودداری نماید.
ماده 10 - تعرفه های حمل و نقل هوایی
1 - تعرفه های مورد اجرا توسط شرکت های هواپیمایی دو طرف متعاهد برای سرویس های مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و تعرفه های شرکت های هواپیمایی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویس های برنامه ای انجام می دهند وضع می شود:
2 - تعرفه های موضوع بند (1) این ماده بر اساس قواعد زیر تعیین می شود:
الف - هرگاه شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یک اتحادیه بین المللی شرکت های هواپیمایی با روش تعیین نرخ باشند و یک قطعنامه تعرفه ناظر بر سرویس های مورد توافق از پیش وجود داشته باشد بر اساس قطعنامه مزبور بین شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد در مورد نرخ ها توافق خواهند نمود.
ب - هرگاه قطعنامه ای درباره تعرفه ناظر بر سرویس های مورد توافق وجود نداشته باشد یا یک یا هیچ یک از شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو اتحادیه شرکت های هواپیمایی موضوع بند (الف ) فوق نباشند، شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد در مورد تعرفه هایی که برای سرویس های مورد توافق اعمال خواهد شد بین خود توافق خواهند نمود.
ج - تعرفه هایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرد لااقل سی (30) روز قبل از تاریخ پیشنهادی برای اجرا جهت تصویب به مقام های هواپیمایی دو طرف تسلیم خواهد شد. این محدودیت زمانی با موافقت مقام های یاد شده قابل کاهش است .
د - در صورتی که شرکت های هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد نتوانند درباره تعرفه های قابل اجرا به توافق برسند و یا در صورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمایی خود را به منظور انجام سرویس های مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده (15) روز از اول دوره (30) روزه موضوع بند (ج ) این ماده ، مقام های هواپیمایی یک طرف متعاهد نارضایتی خود را از هر یک از تعرفه های توافق شده بین شرکت های هواپیمایی دو طرف متعاهد برابر بندهای (الف ) و (ب ) این ماده به مقام های هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد، مقام های هواپیمای دو طرف متعاهد کوشش خواهند نمود در مورد تعرفه های مناسب به توافق برسند ولی هیچ تعرفه ای قبل از تصویب مقام های
هواپیمایی دو طرف متعاهد به موقع اجرا در نخواهد آمد.
3 - تعرفه های تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی که تعرفه های جدیدی تعیین نشده باشد، همچنان قابل اعمال خواهد بود.
ماده 11 - امنیت هوانوردی
1 - دو طرف متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل تاکید می نمایند که تعهدات آنان در قبال یکدیگر برای حفظ امنیت هواپیمایی کشوری علیه اعمال غیر قانونی جز جدایی ناپذیر این موافقت نامه می باشد.
دو طرف متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل ، به ویژه برابر با مفاد کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضا شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963، کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضا شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 و کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضا شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 عمل خواهند کرد.
2 - دو طرف متعاهد کلیه مساعدت های لازم را برای جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیماهای غیر نظامی و سایر اعمال غیر قانونی علیه امنیت
هواپیماهای مزبور، مسافران و خدمه آنها، فرودگاه ها و تاسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری را بنا بر درخواست در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
3 - دو طرف باید در روابط دو جانبه خود برابر مقررات امنیت هوانوردی تعیین شده از سوی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری که به عنوان پیوست های کنوانسیون هواپیمایی کشوری و بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که مقررات امنیتی مزبور در مورد دو طرف قابل اجراست عمل نمایند آن ها می باید از گردانندگان هواپیماهایی که در سرزمین دو طرف ثبت شده و گردانندگانی که محل کار اصلی و یا اقامت دائم آنها در سرزمین دو طرف می باشد و نیز گردانندگان فرودگاه های واقع در سرزمین های خود بخواهند که برابر مقررات امنیت هوانوردی یاد شده عمل نمایند.
4 - هر یک از دو طرف متعاهد موافقت دارد که می توان از گردانندگان مزبور درخواست نمود که مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را که طرف متعاهد دیگر از لحاظ ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده رعایت کنند. هر یک از دو طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین او اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیما و بازرسی مسافران ، خدمه ، لوازم همراه مسافر، وسایل مسافر، بار و خوار و بار هواپیما قبل و هنگام سوار شدن مسافران یا بارگیری به شکل موثر انجام می شود، همچنین هر یک از دو طرف متعاهد باید با هر درخواست طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه در حد معقول برای رویارویی با یک تهدید خاص به طور مثبت برخورد نماید.
5 - هنگامی که حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیر قانونی هواپیمایی کشوری یا دیگر اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمای مزبور، مسافران و خدمه آن ، فرودگاه ها یا تاسیسات هوانوردی رخ دهد، دو طرف متعاهد باید با تسهیل ارتباطات و دیگر اقدامات مناسب به منظور پایان سریع و امن حادثه یا خطر بروز آن یکدیگر را یاری نمایند.
ماده 12 - ارائه آمار
مقام های هواپیمایی هر یک از دو طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به تردد انجام شده در سرویس های مورد توافق را توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده خود به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین به گونه ای که به طور معمول توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده برای مقام های هواپیمایی ملی خود تهیه می شود بنابر درخواست در اختیار مقام های هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
هر گونه اطلاعات آماری اضافی در مورد آمار تردد که مورد درخواست مقام های هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقام های هواپیمایی طرف متعاهد دیگر باشد، بین دو طرف متعاهد مورد شور و توافق قرار خواهد گرفت .
ماده 13 - مشاوره و اصلاحات
1 - هر یک از دو طرف متعاهد یا مقام های هواپیمایی آن می توانند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر یا مقام های هواپیمایی او درخواست مشاوره نمایند.
2 - مشاوره مورد درخواست یک طرف متعاهد یا مقام های هواپیمایی او در فاصله شصت (60) روز از تاریخ دریافت درخواست آغاز خواهد شد.
3 - هر نوع اصلاحیه این موافقت نامه ، پس از آنکه دو طرف متعاهد انجام تشریفات قانونی مربوط را به یکدیگر اطلاع دهند لازم الاجرا خواهد شد.
4 - علیرغم مفاد بند (3) اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقت نامه ممکن است مستقیما میان مقام های هواپیمایی دو طرف متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات پس از تایید از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 14 - حل اختلافات
1 - هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقت نامه و پیوست (پیوست ها) آن بین دو طرف متعاهد اختلافی بروز نماید، دو طرف متعاهد در مرحله نخست کوشش خواهند نمود تا اختلاف را از راه مذاکره برطرف نمایند.
2- هرگاه دو طرف متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره برطرف نمایند، طرفین با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موضوع اختلاف به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هر یک از دو طرف متعاهد داوری را معین خواهد کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر یک از دو طرف متعاهد ظرف شصت (60) روز پس از دریافت درخواست ارجاع اختلاف به دیوان داوری ، از طریق مجرای دیپلماتیک به تعیین داور خود مبادرت خواهند نمود و داور سوم نیز ظرف شصت (60) روز بعد از آن تعیین خواهد شد.
چنانچه هر یک از دو طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را برنگزیند، بنا به درخواست هر یک از دو طرف متعاهد، رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری حسب مورد داور یا داورها را برخواهد گزید در صورتی که رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از اتباع هر یک از دو طرف متعاهد باشد، از نایب رئیس ارشد شورا و چنانچه نامبرده نیز از اتباع یکی از دو طرف متعاهد باشد، از عضو مقدم شورا که تابعیت هیچ یک از دو طرف را نداشته باشد، درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا داورها را برگزیند.
در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رئیس دیوان داوری عمل خواهد کرد.
3 - دیوان داوری آیین نامه کار خود را تهیه و درباره چگونگی تقسیم هزینه داوری تصمیم خواهد گرفت .
4 - دو طرف متعاهد تعهد می نمایند تصمیم های گرفته شده بر اساس این ماده را رعایت کنند.
5 - اگر یک طرف متعاهدین موافقت نامه ، تصمیم های گرفته شده در بند (4) این ماده را رعایت نکند طرف متعاهد دیگر می تواند هرگونه حقوق و یا مزایائی را که برابر این موافقت نامه به طرف دیگر داده شده ، محدود، معلق یا لغو سازد.
ماده 15 - فسخ
هر یک از دو طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقت نامه به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اعلام همزمان به اطلاع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
در این صورت موافقت نامه دوازده ماه پس از دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد. مگر آن که اعلام فسخ پیش از پایان این مدت با رضایت دو طرف پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوی طرف متعاهد دیگر، اعلام فسخ ، چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده 16 - مطابقت با کنوانسیون های چند جانبه
چنانچه یک کنوانسیون یا موافقت نامه چند جانبه حمل و نقل هوایی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجرا شود این موافقت نامه و پیوست (پیوست های ) آن به گونه ای اصلاح خواهد شد که با مقررات آن کنوانسیون یا موافقت نامه تطبیق نماید.
ماده 17 - ثبت
این موافقت نامه و پیوست (پیوست های ) آن و کلیه اصلاحات آن نزد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 18 - لازم الاجرا شدن
این موافقت نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از دو طرفین متعاهد به طرف متعاهد دیگر دایر بر این که اقدامات لازم را برابر مقررات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقت نامه به عمل آورده است ، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
بنا به مراتب ، نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که از طرف دولت های متبوع خود مجاز می باشند، این موافقت نامه را امضا نمودند.
این موافقت نامه در تهران در تاریخ 22/2/1372 هجری شمسی برابر با 12 مه 1993 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی ، قزاقی ، روسی و انگلیسی که هر چهار متن دارای اعتبار یکسان می باشد، تنظیم شد که در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قزاقستان
ضمیمه
جدول مسیر
بخش اول :
مسیرهائی که قرار است توسط شرکت یا شرکت های هواپیمائی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد:
نقطه هایی در جمهوری اسلامی ایران از طریق یک نقطه واسط به آلماآتا.
تبصره - نقطه واسط، قبل از آغاز سرویس ها توسط ایران ایر تعیین خواهد شد.
بخش دوم :
مسیر یا مسیرهایی که قرار است توسط شرکت یا شرکت های هواپیمایی تعیین شده جمهوری قزاقستان مورد بهره برداری قرار گیرد.
نقطه هایی در جمهوری قزاقستان از طریق یک نقطه واسط به تهران .
تبصره - نقطه واسط، پیش از آغاز سرویس ها توسط شرکت هواپیمایی قزاق تعیین خواهد شد.
شرکت های هواپیمایی دو طرف می توانند نقطه واسط را حذف کرده و حقوق مربوط به تردد بین نقطه های واسط و نقطه مقصد در سرزمین طرف متعاهد دیگر را اعمال نکنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14803
تاریخ تصویب :
1374/06/22
تاریخ ابلاغ :
1374/10/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :