جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحد - موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که از این پس "طرف های متعاهد" نامیده می شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل مسافر و کالا از طریق
جاده بین دو کشور و همچنین به صورت عبوری از سرزمین خود در موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1 - دامنه شمول
طبق این موافقت نامه متصدیان حمل و نقل مجازند با استفاده از وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، کالا و مسافر را از طریق جاده های مجاز برای حمل و نقل بین المللی ، بین قلمرو طرف های متعاهد، از یا به قلمرو کشورهای دیگر و به صورت عبوری از قلمرو آنان حمل و نقل نمایند.
ماده 2 - تعاریف
اصطلاح "متصدی حمل و نقل " عبارت است از هر شخص حقیقی و یا حقوقی مقیم و تبعه ایران یا گرجستان که برابر قوانین و مقررات طرفهای متعاهد ذیربط مجاز به حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا می باشد.
اصطلاح "وسیله نقلیه " عبارت است از:
الف - برای حمل و نقل کالا - هر کامیون ، کامیون با یدک ، وسیله نقلیه کشنده یا، وسیله نقلیه کشنده با نیمه یدک ، نیمه یدک .
ب - برای حمل و نقل مسافر - هر وسیله نقلیه جاده ای ساخته شده برای حمل و نقل بیش از هشت نفر مسافر، بدون احتساب راننده .
اصطلاح "پروانه " عبارت است از سند صادر شده برای یک وسیله نقلیه جاده ای از سوی طرف متعاهد دیگر که وسیله نقلیه را مجاز به ورود و خروج و یا تردد در قلمرو طرف متعاهد یاد شده می نماید و همچنین سایر مجوزهای پیش بینی شده در این موافقت نامه .
اصطلاح "سرویس حمل و نقل منظم مسافر" عبارت است از حمل و نقل مسافر بین سرزمین های دو طرف متعاهد بر اساس مسیرها، تعرفه ها، و برنامه های تعیین شده با رعایت نظم و دوره زمانی سرویس حمل و نقل و همچنین توقف به منظور سوار و یا پیاده کردن مسافر.
اصطلاح "سرویس ایاب و ذهاب بین دو نقطه " عبارت است از حمل و نقل سازمان یافته بین المللی مسافرانی که قبلا" بر اساس مدت اقامتشان گروه بندی شده اند، از یک نقطه عزیمت به یک و همان نقطه مقصد و بازگشت آن ها به نقطه عزیمت پس از پایان برنامه از پیش تعیین شده (مسافرانی که در یک گروه مسافرت می کنند
لازم است که با همان گروه مراجعت نمایند، اولین مسافرت بازگشت از مقصد و آخرین مسافرت به آن نقطه می بایستی بدون مسافر انجام پذیرد).
اصطلاح "سرویس دربست " (حمل و نقل جهانگردی ) عبارت است از حمل و نقل بین المللی یک گروه مشخص مسافر در یک وسیله نقلیه که به صورت تور از یک نقطه در سرزمین یکی از طرف های متعاهد شروع و بدون پیاده یا سوار کردن مسافر در سرزمین همان طرف متعاهد پایان می یابد.
اصطلاح "حمل و نقل عبوری " عبارت است از حمل و نقل مسافر و کالا از طریق سرزمین یک طرف متعاهد، بین نقاط مبدا و مقصد واقع در خارج از سرزمین آن .
ماده 3 - مالیات ها و عوارض
هر یک از طرفهای متعاهد هیچ گونه مالیات یا عوارضی از وسایل نقلیه طرف متعاهد دیگر به جز موارد زیر را دریافت نخواهد کرد.
الف - عوارض استفاده از تاسیسات زیربنایی شبکه راه های اصلی (عوارض جاده و پل ).
ب - مابه التفاوت غیر تبعیض آمیز قیمت ملی و بین المللی سوختی که بیش از حد ظرفیت یک باک استاندارد توسط راننده از سرزمین یکی از دو طرف متعاهد خارج می شود.
ج - دریافت عوارض چنانچه وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از میزان تعیین شده در قوانین و مقررات ملی طرف های متعاهد تجاوز نماید.
ماده 4 - کمیسیون مشترک
1 - مقامات صلاحیت دار طرفهای متعاهد، کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را به منظور بحث و بررسی کلیه مسایل مربوط به اجرای این موافقت نامه تشکیل خواهند داد.
2 - کمیسیون مشترک بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
ماده 5 - حمل و نقل مسافر
1 - متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد از طریق گرفتن مجوز سالیانه که پیشاپیش از مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر دریافت می شود، یک سرویس منظم یا یک سرویس عبوری منظم به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از طریق آن را دایر خواهد نمود.
2 - "سرویس دربست " و "سرویس ایاب و ذهاب بین دو نقطه " که توسط وسیله نقلیه ، به یا از سرزمین طرف متعاهد دیگر انجام می شود، مشمول دریافت پروانه نخواهد بود.
ماده 6 - حمل و نقل کالا
حمل و نقل کالا توسط وسایط نقلیه بین دو کشور یا به صورت عبوری از طریق سرزمین های طرفهای متعاهد، منوط به استفاده از پروانه خواهد بود که بر اساس تعداد توافق شده بین مقامات صلاحیت دار صادر خواهد شد، به استثنای موارد زیر:
الف - حمل اجساد.
ب - حمل اشیایی هنری .
ج - حمل وسایل نقلیه آسیب دیده یا وسایل نقلیه از کار افتاده .
د - حمل محمولات پستی .
ه - - حمل کالا به صورت اتفاقی به یا از فرودگاه ها به سبب تغییر برنامه های پرواز
و - حمل محمولات اهدایی در صورت بروز حوادث طبیعی .
ز - حمل کالاهای نمایشگاهی و بازارهای مکاره .
ح - سایر مواردی که در کمیسیون مشترک به طور دو جانبه مورد توافق قرار می گیرند.
ماده 7 - پروانه ها
1 - برای هر یک از عملیات حمل و نقل کالا پروانه ای صادر خواهد شد تا وسیله نقلیه را مجاز به انجام یک سفر رفت و برگشت نماید. پروانه یاد شده حق بارگیری در سرزمین طرف متعاهد دیگر را اعطا خواهد نمود.
2 - پروانه ها برای مدت یکسال معتبر می باشد و پروانه های سال بعد در ماه نوامبر هر سال میلادی (مطابق با دهم آبان ماه تا نهم آذر ماه هر سال هجری شمسی ) مبادله خواهند شد.
تعدادی پروانه اضافه عندالزوم به صورت معامله متقابل به منظور تامین نیازهای طرفهای متعاهد مبادله خواهد شد.
پروانه برای یک وسیله نقلیه معتبر بوده و غیر قابل انتقال می باشد. مقامات صلاحیت دار طرفهای متعاهد در مورد انواع و تعداد پروانه ها توافق خواهند نمود.
3 - پروانه ها و سایر مدارک مورد نیاز برابر مقررات این موافقت نامه ، باید در وسیله نقلیه نگهداری شده و در صورت تقاضای مقامات صلاحیتدار بازرسی ، ارائه شوند.
ماده 8 - حمل و نقل ویژه
1 - حمل اسلحه ، مهمات ، تجهیزات نظامی و مواد منفجره بین طرف های متعاهد یا به صورت عبوری از طریق سرزمین هر طرف متعاهد منوط به تحصیل پروانه مخصوص برای این منظور از مقامات صلاحیت دار هر یک از طرف های متعاهد می باشد.
2 - چنانچه حمل مواد خطرناک نیاز به تحصیل پروانه مخصوصی داشته باشد توسط متصدی حمل و نقل از مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر گرفته خواهد شد.
3 - چنانچه وزن و ابعاد وسیله نقلیه با بار یا بدون بار بیش از حدود مجاز مقرر در قوانین ملی طرف متعاهد دیگر باشد، متصدی حمل و نقل باید پروانه ویژه ای از مقامات صلاحیت دار طرف اخیرالذکر دریافت نماید.
4 - اگر در پروانه های اشاره شده در بندهای 1،2و3 این ماده یک مسیر مشخص حمل و نقل تعیین شده باشد، حمل و نقل باید در آن مسیر انجام پذیرد.
ماده 9 - حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده برابر این موافقت نامه ، تابع الزامات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا تحت پوشش کارنه تیر و قوانین و مقررات ملی دو طرف خواهد بود.
مقررات عمومی
ماده 10 - ممنوعیت حمل و نقل داخلی یک متصدی حمل مجاز به حمل کالا و مسافر بین دو نقطه واقع در سرزمین طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 11 - حمل و نقل از / به کشورهای دیگر
متصدی حمل و نقل مجاز است نسبت به عملیات حمل و نقل از سرزمین طرف متعاهد دیگر به کشور ثالث و همچنین از سرزمین کشور ثالث به سرزمین طرف متعاهد دیگر در صورت تحصیل پروانه مخصوص از مقامات صلاحیت دار طرف اخیرالذکر مبادرت ورزد.
ماده 12 - بیمه
برابر مقررات این موافقت نامه ، حمل و نقل تنها تحت شرایط بیمه مسئولیت مدنی که از پیش برای هر وسیله نقلیه فراهم شده باشد، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 13 - تخلفات
1 - مقامات صلاحیت دار طرف های متعاهد نظارت خواهند کرد که متصدیان حمل و نقل مقررات موافقت نامه حاضر را رعایت نمایند.
2 - مقامات طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آنجا به ثبت رسیده است ، موظفند بنابر درخواست مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر در مورد متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسیله نقلیه ای که در سرزمین طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات این موافقت نامه و نیز از قوانین و مقررات لازم الاجرا مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمین تخطی نموده اند، اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - اخطار.
ب - سلب اجازه حمل و نقل به طور موقت ، جزئی یا کلی .
3 - مقامات صلاحیت دار طرف متعاهدی که چنین تدابیری را برابر بند 2 این ماده اتخاذ نموده اند، مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات انجام شده آگاه خواهند نمود.
4 - این ماده بدون تعارض با هرگونه اقدامات قانونی پیش بینی شده توسط دادگاه ها یا مقامات اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در سرزمین آن صورت گرفته است ، اجرا خواهد شد.
ماده 14 - سوخت
مواد سوختی موجود در مخازن استاندارد وسایط نقلیه از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر مالیات ها و عوارض معاف می باشد. مخزن سوخت استاندارد، مخزنی است که توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه تعبیه شده باشد.
ماده 15 - قطعاتی یدکی
قطعات یدکی تعویض شده بر روی وسیله نقلیه خسارت دیده تحت نظارت مقامات صلاحیت دار گمرکی از حیز انتفاع ساقط (منظور از ساقط شدن از حیز انتفاع ، اعراض می باشد) یا دوباره صادر یا به این مقامات تسلیم خواهد شد. ورود قطعات یدکی مشمول قوانین و مقررات ملی هر یک از طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - در صورت بروز تصادفات ، خرابی و یا سایر مشکلات ، مقامات صلاحیت دار طرف متعاهدی که تصادف یاد شده در سرزمین آن به وقوع پیوسته است ، گزارش ها و نتایج بررسی ها و اطلاعات لازم را در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد.
ماده 17 - اجرای قوانین ملی
متصدیان حمل و نقل و کارکنان وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمین یک طرف متعاهد، باید قوانین و مقررات حاکم بر عبور و مرور جاده ای در سرزمین طرف متعاهد دیگر را رعایت نمایند. سایر مواردی که در این موافقت نامه قید نشده تابع قوانین ، مقررات و قواعد طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 18 - مقامات صلاحیت دار
مقامات صلاحیت داری که مسئولیت اجرای این موافقت نامه را به عهده دارند به شرح زیر می باشند:
- در جمهوری اسلامی ایران - در جمهوری گرجستان
وزارت راه و ترابری وزارت حمل و نقل
ماده 19 - لازم الاجرا شدن
این موافقت نامه از تاریخ مبادله یادداشت های مبنی بر تایید تصویب آن برابر قوانین ملی طرف های متعاهد لازم الاجرا است و برای مدت یک سال معتبر خواهد بود.
این موافقت نامه خود به خود برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد، مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد تقاضای فسخ خود را با یک پیش آگهی شش ماهه به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقت نامه در یک مقدمه و نوزده ماده به تاریخ 30/10/1371 (20/1 /1993) در تهران در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی ، گرجی و انگلیسی به امضا رسید که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری گرجستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه روز سه شنبه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14765
تاریخ تصویب :
1374/07/11
تاریخ ابلاغ :
1374/08/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :