جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و سیزده (13) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که پس از این در این موافقت نامه "طرف های متعاهد" نامیده می شود با تمایل به تسهیل و تشویق حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دو کشور و همچنین به صورت ترانزیت از سرزمین آن ها در موارد زیر توافق نمودند:
مقررات مقدماتی
ماده 1 - تعاریف :
از نظر این موافقت نامه :
1 - اصطلاح "متصدی حمل و نقل " عبارت است از یک شخص حقیقی یا حقوقی مقیم و تبعه ایران یا تاجیکستان که برابر قوانین و مقررات ملی کشور خود مجاز به حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا در جاده ها می باشد.
2 - اصطلاح "وسیله نقلیه " عبارت است از هر وسیله نقلیه جاده ای دارای نیروی محرکه مکانیکی که :
الف - برای حمل بیش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده (وسیله نقلیه مسافربری ) و یا برای حمل و نقل کالا (وسیله نقلیه باربری ) ساخته شده .
ب - در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد.
در مورد وسیله نقلیه باربری ، اصطلاح "وسیله نقلیه " عبارت است از یک وسیله نقلیه واحد و یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه و یدک یا نیمه یدک .
ماده 2 - حوزه اجرا
مقررات این موافقت نامه به متصدیان حمل و نقل این حق را می دهد که با استفاده از وسایل نقلیه به حمل و نقل مسافر یا کالا از طریق جاده بین
سرزمین های طرف های متعاهد یا به صورت ترانزیت از قلمرو آن ، یا از / به کشورهای دیگر مبادرت ورزند.
ماده 3 - حمل و نقل مسافر
عملیات حمل و نقل مسافر به وسیله متصدی حمل و نقل یکی از طرفهای متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر منوط به اجازه نامه ای خواهد بود که باید برابر قوانین و مقررات طرف اخیرالذکر تحصیل شود.
ماده 4 - حمل و نقل کالا
متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد مجاز است که به شرح زیر وسیله نقلیه خالی یا با بار را به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر به منظور حمل و نقل کالا وارد نماید:
از طرف های متعاهد و هر نقطه مورد توافق حمل و نقل کالا وارد نماید:
الف - بین هر نقطه مورد توافق در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد و هر نقطه مورد توافق در سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب - به صورت ترانزیت از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ج - از / به کشورهای دیگر.
مقررات عمومی
ماده 5 - وزن و ابعاد وسایل نقلیه
1 - هر یک از طرف های متعاهد در مورد وزن و ابعاد وسایل نقلیه جاده ای ، می پذیرد که وسایل نقلیه ای که در سرزمین طرف متعاهد دیگر به ثبت رسیده است را در تحت شرایط محدودتری نسبت به وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمین خود قرار ندهد.
2 - چنانچه وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز کند، لازم است برای وسیله نقلیه اجازه نامه مخصوصی از مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد مربوط تحصیل شود.
هنگامی که این اجازه نامه مقرر می دارد وسیله نقلیه باید در یک مسیر معین مورد استفاده قرار گیرد انجام حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود.
ماده 6 - ممنوعیت حمل و نقل داخلی
مقررات این موافقت نامه به متصدیان حمل و نقل طرف های متعاهد این حق را نمی دهد که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر مسافر یا کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر واقع در همان سرزمین حمل و نقل نمایند.
ماده 7 - مالیات ها و عوارض
1 - وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که برای حمل و نقل مسافر یا کالا مورد استفاده قرار می گیرند بر اساس این موافقت نامه از مالیات ها و عوارض که در سرزمین طرف متعاهد دیگر بر مالکیت و استفاده از وسایل نقلیه موتوری و همچنین انجام عملیات حمل و نقل تعلق می گیرد، معاف خواهند بود.
2 - معافیت مورد اشاره در بند (1) در صورتی داده خواهد شد که وسیله نقلیه هر یک از طرف های متعاهد بر مبنای ورود موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد.
ماده 8 - تشریفات گمرکی
1 - ورود موقت وسایل نقلیه به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد یاد شده خواهد بود.
2 - مواد سوختی موجود در مخزن های سوخت استاندارد وسیله نقلیه یکی از طرف های متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می شود از پرداخت مالیات و عوارض ورودی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیت های وارداتی نخواهد بود مشروط بر آن که این مخزن ها در ابتدا توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه بر روی آن نصب شده باشد.
3 - قطعات یدکی وارد شده به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که از پیش به صورت ورود موقت وارد شده است به طور موقت مشمول پرداخت مالیات و عوارض ورودی و همچنین ممنوعیت و محدودیت وارداتی نمی باشد.
طرف های متعاهد ممکن است لازم بدانند که برای این گونه قطعات پروانه ورود موقت صادر شود.
قطعات یدکی تعویض شده می تواند برابر قوانین و مقررات ملی طرف متعاهدی که این قطعات به سرزمین آن وارد شده ترخیص قطعی شود، یا عودت داده شود یا با نظارت مقامات گمرکی ذیربط از حیز انتفاع ساقط شود (منظور از ساقط شدن از حیز انتفاع ،اعراض می باشد) و یا به طور مجانی در اختیار مقامات گمرکی طرف اخیرالذکر قرار گیرد.
4 - کارکنان وسایل نقلیه مجاز خواهند بود که لوازم شخصی مستعمل و آچار و ابزاری را که عرفا در وسیله نقلیه حمل شده و در طول سفر مورد نیاز می باشد، به طور موقت به خود حمل کند.
ماده 9 - اجرای قوانین ملی
متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه یک طرف متعاهد در کلیه مواردی که در این موافقت نامه یا موافقت نامه های بین المللی دیگر که هر دو کشور در آن عضویت دارند مورد پیش بینی قرار نگرفته است ، موظفند قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد دیگر را در هنگام رانندگی در سرزمین طرف اخیرالذکر رعایت کنند.
ماده 10 - تخلفات
1 - مقامات صلاحیت دار طرف های متعاهد نظارت خواهند کرد که متصدیان حمل و نقل مقررات موافقت نامه حاضر را رعایت کنند.
2 - مقامات طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آن به ثبت رسیده است ، موظفند بنا به درخواست مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر در مورد متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه ای که در سرزمین طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات این موافقت نامه و از قوانین و مقررات مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل که در آن سرزمین لازم الاجرا است تخطی نموده اند، اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - اخطار
ب - سلب اجازه حمل و نقل ، به طور موقت ، جزیی یا کلی .
3 - مقامات صلاحیت دار طرف متعاهدی که چنین تدابیری را برابر بند 2 این ماده اتخاذ نموده اند، مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات انجام شده آگاه خواهند کرد.
4 - این ماده بدون لطمه به هرگونه اقدامات قانونی جاری توسط دادگاه های مقامات اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در سرزمین آن صورت گرفته است ، اجرا خواهد شد.
ماده 11 - مقامات صلاحیت دار
مقامات صلاحیت داری که جهت اجرای این موافقت نامه تعیین شده اند به شرح زیر می باشند:
- در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران :
وزارت راه و ترابری
- در مورد دولت جمهوری تاجیکستان :
وزارت حمل و نقل
ماده 12 - کمیسون مشترک
1 - یک کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیت دار طرف های متعاهد به منظور نظارت بر اجرای موافقت نامه حاضر تشکیل خواهد شد.
شرح وظایف این کمیسیون به شرح زیر است :
الف - نظارت بر اجرای صحیح مفاد این موافقت نامه :
ب - بررسی و ارائه پیشنهادات برای حل مشکلات احتمالی .
ج - رسیدگی به سایر موارد مربوط به همکاری های حمل و نقل جاده ای مورد علاقه دو طرف .
د - ارائه پیشنهاد اصلاح هر یک از مواد این موافقت نامه برای تصویب به مقامات صلاحیت دار طرف های متعاهد.
2 - کمیسیون مشترک عنداللزوم بر اساس درخواست هر یک از طرف های متعاهد و به صورت متناوب در جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیمات آن از سوی دو طرف لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 13 - لازم الاجرا شدن و مدت اعتبار
1 - این موافقت نامه سی روز بعد از آنکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه نمودند که برابر مقررات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقت نامه عمل نموده اند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2 - این موافقت نامه برای یک دوره سه ساله منعقد می شود و پس از این دوره معتبر خواهد ماند مگر آن که یکی از طرف های متعاهد در هر هنگام با یک پیش آگهی کتبی شش ماهه فسخ آن را به طرف دیگر اعلام دارد. این موافقت نامه به تاریخ 15/6/1373 برابر 6/9/1994 در یک مقدمه و سیزده ماده در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی ، روسی و انگلیسی در تهران به امضا رسید. هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه روز سه شنبه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14759
تاریخ تصویب :
1374/07/11
تاریخ ابلاغ :
1374/08/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :