جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود به منظور نگهداری ، بهره برداری ، توسعه ، بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه ، خطوط انتقال ، مخازن ، سیستم های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب ، شرکتی در هر استان تشکیل دهد. این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و این قانون اداره خواهد شد.
تبصره 1 - نظارت و هماهنگی امور ستادی ، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکت های مزبور به عهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود.
تبصره 2 - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راه اندازی و تقویت این شرکت ها تاسیسات ، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایل لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکت های مذکور واگذار نماید.
ماده 2 - مشترکین موظف به پرداخت آب بها جهت تامین هزینه های نگهداری فعالیت های موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم ، توسعه ، نگهداری و ایجاد شبکه های آبرسانی روستاها را که در بودجه های سالانه منظور می نماید در اختیار شرکت های مذکور قرار دهد.
تبصره 1 - جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکت ها را از پرسنل جهاد سازندگی تامین نماید.
تبصره 2 - شرکت های موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.
ماده 3 - شرکت هر استان ، می تواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش ، وجود پروژه های خاص و حوزه عمل در هر یک از شهرستان های تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید.
مسئولیت حفظ و نگهداری شبکه های آبرسانی روستاها تا زمانی که تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند کماکان به عهده وزارت جهاد سازندگی می باشد.
ماده 4 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکت های مورد نظر در مرکز و مراکز استان ها اقدام نماید.
ماده 5 - اساسنامه این شرکت ها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :