جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


موضوع استفسار:
آیا مراد از قانون پرداخت حق ثبت 5 در هزار در هر دو بار مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده - مراد از سه در هزار و پنج در هزار حق الثبت موضوع تبصره ذیل بند (الف ) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
در موارد معین مصوب 1373 در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات بانکی یا سازمان تامین اجتماعی و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد.
این حکم در مورد حق الثبت تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی که به اعضا آن منتقل می گردد نیز جاری می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/10 /1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :