جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 97/990
شماره دادنامه : 2044/7
تاریخ رسیدگی : 6/7/73
تجدیدنظرخواه : اداره اوقاف 000
تجدیدنظرخوانده : خانم ((الف )) و ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 151132/10/72 شعبه 5 مدنی خاص دادگاه 000
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : خانم ((الف )) و((ب )) به طرفیت اداره اوقاف کرمان دادخواست اثبات نسبت خود را به مرحوم 000 واقف موقوفه 0000 تقدیم دادگاه مدنی خاص 000 کرده اند0 پرونده در شعبه 5 مدنی خاص رسیدگی شده خواهانها شرح داده اند که فرزندان مرحوم ((ج ))و((ج )) فرزند مرحوم محمد و مرحوم محمد فرزند مرحومه جهان و جهان فرزند مرحومه بی بی و بی بی فرزند مرحوم 000 می باشد0 دادگاه از طرفین دعوت به عمل آورده اداره آمار بیان داشته اگر اثبات کند که فرزندان واقف هستیم و از نظر اداره اوقاف بلامانع می باشد0 خواهان گواهانی را به دادگاه معرفی کرده اند که به همان نحو خواسته خواهانها ادای شهادت کرده اند و رای به اثبات نسب صادر واعلام کرده است 0 از این رای اداره اوقاف تجدیدنظرخواهی کرده پرونده به شعبه هفتم ارجاع شده است 0 هیئت شعبه تشکیل و چنین رای می دهد0
((تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف 000 از دادنامه شماره 151132/10/1372 رای صادره با این قید که نامبردگان انتسابشان از ناحیه دختر مرحوم 000 به 000 است تایید می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2044
تاریخ تصویب :
1373/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :