جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 922/5001
شماره دادنامه : 549/23
تاریخ رسیدگی : 26/9/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 30/3/69 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : بانو ((الف )) دادخواستی به طرفیت آقای ((ب )) همسر خود به خواسته مطالبه جهیزیه و چشم روشنی مقوم به مبلغ چهار میلیون و نهصد و سی و سه هزار ریال به دادگاه حقوقی یک شعبه اول تقدیم و با پیوست نمودن صورت ریز اقلام جهیزیه خود که به امضای خوانده و چند نفر گواه رسیده درخواست رسیدگی و استرداد جهیزیه خود و سایر اشیاء مودر مطالبه غیر از جهیزیه رانموده است 0دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و دفاع خوانده مبنی بر اینکه اقلام جهیزیه مورد مطالبه را تا حدود ردیف 47 اقلام مزبور قبول داشته و طلاآلات مذکوردر صورت جهیزیه را شخصا" خریداری کرده و قالی و فرش ذکر شده در صورت جهیزیه هم متعلق به خود اوست و بعدا" به صورت اضافه گردیده و رد اظهار خوانده به وسیله خواهان و کسب نظر مشاور با توجه به دفاع خوانده و مدارک تقدیمی خواهان اولا" ادعای خواهان را در خصوص مطالبه جهیزیه بشرح صورت ریز ممضی به امضای خوانده با التفات به اینکه نسبت به بعضی از اقلام که خوانده مدعی مالکیت آنهامی باشد و اظهار داشته بعدا" به صورت اضافه شده دلیلی اقامه نکرده ونحوه تحریر صورت هم حاکی از صحت ادعای خوانده نمی باشد0 اظهارنظر به استرداد جهیزیه خواهان نموده و در مورد مطالبه صورت دیگری که به عنوان چشم روشنی خواهان فتوکپی آن را تقدیم دادگاه داشته به علت فقد امضای خوانده و تکذیب وی از دعوی اظهارنظر به رد دعوی به لحاظ فقد دلیل نموده بر اثر اعتراض طرفین بر نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((از طرف هیچ یک از اصحاب دعوی اعتراض موثری بر نظریه دادگاه به عمل نیامدهاست نظریه مزبور بلااشکال است و تایید می شود0 پرونده جهت انشاء رای به دادگاه اعاده می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
549
تاریخ تصویب :
1369/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :