جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 21/6673
شماره دادنامه : 60/25
تاریخ رسیدگی : 7/2/1372
فرجامخواه : آقای ((الف ))
فرجامخوانده : بانو((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71158 شعبه 4دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 6/2/67 بانو ((ب ))دعوایی به خواسته مطالبه اثاث البیت مقوم به ششصد هزار تومان به طرفیت ((الف )) به استناد پرونده دادیاری اقامه نموده است 0دعوی درشعبه 4حقوقی یک 000 منتهی به صدور نظریه بر رد دعوی گردیده به نظر دادگاه اعتراض شده رسیدگی به ا ین شعبه ارجاع گردیده است 0 هیئت شعبه به تاریخ 22/1/69 چنین تصمیم اتخاذ نموده بر نظریه دادگاه اشکال وارداست که دادگاه در خصوص پرونده کیفری مورد استناد خواهان ضمن اخطار تعیین شماره صحیح پرونده علت صدوراین اخطار را توجیه نکرده ودر جلسه از خواهان به نحو روشن توضیح نخواسته و لذا با وجودپرونده کیفری بین طرفین به این دلیل رسیدگی شده و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده شده است 0 دادگاه با مکاتبات عدیده بادادسراو رسیدن پرونده کیفری خلاصه پرونده مزبور را در صورتجلسه دادگاه انعکاس داده سپس دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است 0 کار شناسی نظریه خود را به شماره 12131/2/70 تقدیم داشته وسپس دادگاه طبق نظر کارشناس ، مبادرت به صدور نظریه 11/7/70 نموده ک این نظر به موجب تصمیم 29/1/71 این شعبه و اینکه نظریه ثانوی بر اساس ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 محمل قانونی نداشته ، پرونده را جهت اقدام قانونی اعاده داده است 0 دادگاه در وقت فوق العاده 28/2/71 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدورحکم نموده نتیجه بشرح زیر]اعلام شده است [ ((با توجه به محتویات پرونده خاصه پرونده کیفری ک 68312/00059 در خصوص بزه انتسابی ( خیانت در امانت ) و محکومیت خوانده از این حیث و نظریه کارشناس نتیجه در ارزیابی اموال مورد ادعای خواهان مبلغ 2200100 ریال که مصون از ایراد و اعتراض می باشد لذا با احراز صحت نظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2200100 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می شود0 دعوی مطروحه نسبت به مازاد مردود اعلام می شود(28118/2/71)تجدید نظرخواهی و درخواستاعسار از هزینه دادرسی شده اعسار تجدیدنظر خواه پذیرفته شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده و هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((بسمه تعالی 0 دادنامه موردتقاضای تجدیدنظر بنا به جهات آتی مخدوش است 1 خواهان دعوی ضمن دادخواست تقدیمی مشخصات اثاث مودر ادعا را توضیح نداده لکن ضمن لایحه ثبت شده به شماره 17177/2/67مدعی شده ( تمام مدارک ) در پرونده کیفری مورداستنادوی می باشددر حالی که در صورتجلسه 21/7/69 که خلاصه پرونده کیفری قید شده از وجودمدرک خواهان در این پرونده و دلایل وی درمورد اثاث مطلبی به نظر نمی رسد و دادگاه نیز در این رابطه توضیحی از وی نخواسته است 0 پس از ارجاع امر به کار شناس که بدون احراز چگونگی امر راجع به اثاث موقعیت قانونی نداشته و ایراد کارشناس ، صورت اثاث ازخواهان مطالبه گردیده و آنچه نامبرده نیز طی دولایحه تقدیمی ذکر نموده که مورد ارزیابی کارشناس قرار گرفته مورد تحقیق و بررسی دادگاه واقع نشده است وصرفا" محکومیت خوانده در پرونده کیفری و صورت اموال ارائه شده به شرح بالا اساس رای می باشد در حالی که دادگاه مکلف بوده به فرض آنکه در پرونده کیفری راجع به اثاث مورد بحث دلیلی نباشد خود برای احراز چگونگی امر وآنچه تحویل خوانده شده تحقیق لازم به عمل آورد0 پس از محرز شدن کیفیت آن امر را به کارشناس رجوع کند0 2 خواهان در رابطه با این اثاث دعوی استرداد هم مطرح کرده که در دادگاه حقوقی یک 000 در جریان رسیدگی است ودعوی مزبور به ا ین دعوی مرتبط است و در خصوص رسیدگی به هر دو دعوی در یک دادگاه با توجه به ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم نشده است و صدور رای بر پرداخت قیمت با لحاظ دعوی استرداد اصلی اثاث حتی بر فرض محرز بودن ادعا فاقد توجیه قانونی است 0علی هذا با نقض دادنامه موصوف رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 محول می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
60
تاریخ تصویب :
1372/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :