جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1525/337467/7223
شماره دادنامه : 370/369/25
تاریخ رسیدگی : 15/7/1372
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 4445 شعبه 24دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 2/3/69 ((ب )) دعوایی به خواسته استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته به ارزش 138هزار تومان به طرفیت ((الف )) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده مقداری اثاث البیت به عنوان جهیزیه خانه خوانده (شوهرش )برده و خوانده قصد حیف و میل آنها را دارد و بشرح فوق درخواست رسیدگی نموده و تصریح نموده خوانده ذیل صورت جهیزیه را مورد تایید قرار داده است 0 بعدا" به تاریخ 16/5/69 خوانده متقابلا" دعوایی اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خواهان مقداری اجناس با ارزش من را از خانه بیرون برده است و به پرونده 69/398 شعبه 166 کیفری 2استناد می شود0 لیست جهیزیه خواهان صوری است و باید قسم بخورد که این اشیاء را آورده است و به فرض که این اجناس را آورده باشد دراثر استفاده از بین رفته است و لیست جهیزیه به امضای من نرسیده و خوانده مقداری طلا و وجه نقد از خانه من برده که معادل سه میلیون و دویست هزار ریال می باشد و به شرح فوق محکومیت خواهان را درخواست نموده است 0 دادگاه با ملاحظه پرونده کیفری ودرج خلاصه آن درصورتجلسه دادگاه و جهت رسیدگی به اصالت مستند دعوی خوانده استکتاب دعوت شده خوانده در جلسه حاضرنشده ، دادگاه مبادرت به صدورقرار تحقیق از شهود مسجلین مستند دعوی را صادر نموده طرفین شاهدی به دادگاه معرفی نموده اند0 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کسب نظر مشاور دادگاه عدم حضور خوانده برای استکتاب را قرینه بر صحت مستند دعوی اعلام داشته و نظر به محکومیت خوانده به استرداداثاثیه داده و با اعتراض به نظر دادگاه و اصلاح و حذف موادی از قانون تشکل دادگاههای حقوقی 1و2 ختم رسیدگی اعلام و حکم به استرداد امال در صورت جهیزیه استنادی خواهان در حق خواهان صادر و اعلام داشته و دعوی تقابل ((الف ))به لحاظ آنکه دلیل قانع کننده همراه نداشته محکوم به بطلان است 0 فرجامخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((000 با لحاظ مجموع محتویات پرونده و اقدامات انجام شده از ناحیه دادگاه بدوی در رابطه با محل اقامت تجدیدنرخواه و همچنین خلاصه پرونده کیفری مورد استناد ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخوانده به نحوی نیست که نقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را ایجاب کند و دادنامه موصوف من حیث نتیجه خالی از اشکال است و ابرام می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
370
تاریخ تصویب :
1372/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :