جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :23/6148
شماره دادنامه :52/25
تاریخ رسیدگی :4/2/1372
فرجامخواه :بانو ((الف ))
فرجامخوانده :آقای ((ب ))
فرجامخواسته :دادنامه شماره 8575/10/70شعبه 7دادگاه حقوقی یک 00
مرجع رسیدگی :شعبه 35 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 3/9/67 بانو ((الف )) به طرفیت آقای ((ب )) دادخواستی به خواسته استرداد جهیزیه مقوم به مبلغ 000/902/3 ریال تقدیم و به استناد فهرست اقلام جهیزیه واظهارنامه و عقدنامه تقاضای رسیدگی نموده است 0 خوانده دعوی درجلسه دادرسی اظهار داشته است جهیزیه مربوط به 35 سال قبل است آنچه موجودبوده است خود خواهان برده است و بشرح پرونده کیفری 67/811 شعبه 2 دادیاری ناحیه 2 دادسرای 000 اقرار کرده است 0
دادگاه قرار رجوع پرونده کیفری را صادر و پس از ملاحظه آن و استماع نریه مشاور چنین اعلام نظرنموده است 0((000 پرونده کیفری 000 حاکی از اقرار و اعتراف خواهان می باشد که خود اثاثیه و اموال را برده است 000 علی هذا000 دادگاه نظریه و استنباط خویش را به رد دعوی خواهان 000اعلام می دارد000)) و پورنده را با اعتراضنامه خواهان به دیوان عالی کشور ارسال داشته که دادنامه شماره 69/380 به این شرح از این شعبه صادر گردیده است :
((000 نظر به اختلاف صورت ریز اقلام مورد شکایت خوانده در پرونده کیفری با صورت ریز جهیزه پیوست این پرونده و با توجه به اظهارات خواهان دعوی در پرونده کیفری ضمن صورتجلسات مورخ 20/9/67و21/9/67 و دعوی صدور حکم طلاق پرونده اقتضا داشته دادگاه با لحاظ پرونده مربوط به طلاق و اخذ توضیح کافی از طرفین در خصوص اختلاف دو صورت و اظهارات خوانده در پرونده کیفری 000اتخاذ تصمیم نماید000))
متعاقبا" دادگاه قرار اخذ توضیح از طرفین صادر نموده است و در تاریخ 21/9/69 قرار رجوع به پرونده دادگاه مدنی خاص صادر شده و پس از تهیه مستخرجه سرانجام درتاریخ 8/10/70 بااستماع اظهارات طرفین و اعلام پایان دادرسی چنین انشاء رای کرده است :
((000 نظر به اینکه خواهان صریحا"000 اقرار و اعتراف نموده جهیزیه خود را طبق صورت جهیزیه خودش فروخته و خوانده هم منکر وجود جهیزیه نزدخود می باشد بنا به مراتب دعوی خواهان به مطالبه جهیزیه وجهه قانننی ندارد0 دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادرو اعلام می نماید0)) که منتهی به تجدیدنظرخواهی شده است 0 اعتراض این است که من فقط اقرار کرده ام که یک تخته مکوت خریداری خودرا برای نفقه خود و فرزندانم فروختم از بیسوادی من تعبیر ناصحیح شده است 0 با حکم طلاق دادگاه مدنی خاص سه سال است من و فرزندانم را از خانه بیرون کرده و حقوق حقه ام به من نرسیده است 0 جهیزیه متعلق به زن است و نزد زوج امانت است و باید عین آن را مسترد دارد0 اعتراضنامه عینا" هنگام شور قرائت می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 نظر به مجموع محتویات پرونده و جهات مذکور دردادنامه موردتقاضای تجدیدنظرایردات واعتراضات تجدیدنظرخواه مالا" به نحوی نیست که نقض دادنامه را ایجاب کند0برتشریفات رسیدگی هم اشکالی مشهودنمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف نیتجتا" ابرام می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1372/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :