جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 7/10/1042
شماره دادنامه : 2077/7
تاریخ رسیدگی : 17/7/73
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1422/1/73شعبه مدنی خاص دادگاه 00
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : ابتدا آقای ((ب )) فرزند000 به طرفیت آقای محمود و غیره به خواسته تنفیذ وصیتنامه عادی مورخه 6/10/1344 منتسب به مرحوم 000 طرح دعوی می نماید که رسیدگی به این خواسته به دادگاه مدنی خاص 000 محول می گردد در این حال آقای کریم 000 با در دست داشتن وکالتنامه خود را وکیل خواندگان معرفی می کند0 دادگاه مذکور با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات طرفین به موضوع رسیدگی کرده ختم دادرسی را اعلام و حکم به تنفیذ وصیتنامه مورد اختلاف می دهد0 از این رای آقای ((الف )) تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفتم دیوان عالی کشورارجاع می گردد0 شعبه هفتم دیوان عالی کشورپس از مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ((الف )) به رفیت برادرش آقای ((ب )) نسبت به دادنامه شماره 844 15/10/71 صادره از دادگاه مدنی خاص 000 مبنی برتنفیذ وصیتنامه باقمیانده از مرحوم 000 مبنی بر تنفیذ آن وصیتنامه نر به اینکه دادگاه تحقیق از نویسنده وصیت نامه عادی به عمل نیاورده بلکه از شهود نیز تحقیقات کامل انجام نشده است ، دادنامه نسبت به آقای ((الف )) وکسانی که وصیتنامه را قبول ندارند نقص تحقیقات در این قسمت از وصیت نقض می گردد و نسبت به کسانی که وصیتنامه را قبول دارند تایید می گردد0مقرراست پرونده جهت تحقیق به همان شعبه ارجاع گردد0))
پس از نقض دادنامه پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود و دادگاه یاد شده پس از تکمیل تحقیقات ختم رسیدگی رااعلام و حکم به تنفیذ وصیتنامه عادی مورخ 9/10/1344 صادر و اعلام می کند که از این رای آقای ((الف )) تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده و پس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((در صخوص تجدیدنظرخواهی آقای ((الف )) به طرفیت آقای ((ب نسبت به دادنامه شماره 1422/1/73 نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موثر در مقام باشد به عمل نیاورده و بر دادنامه ی صادره نیز اکشال و خدشه ای که موجب نقض آن باشد به نظر نمی رسد لهذا با رداعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه صادره ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2077
تاریخ تصویب :
1373/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :