جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/7413
شماره دادنامه : 346/25
تاریخ رسیدگی : 6/7/1372
فرجامخواه : اداره ثبت احوال 000
فرجامخوانده : بانو((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72188 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 13/5/70 بانو ((الف ))بطرفیت اداره ثبت احوال دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت واز رحیم به اخترتقدیم و به استناد شناسنامه و استشهادیه تقاضای رسیدگی نموده است 0 خوانده دعوی لایحه ارسال و دعوی را مردود قلمداد کرده است 0
دادگاه پس از استطلاع از گواهان و تحصیل نظر پزشک و اخذتصویر شناسنامه والدین و برادر خواهان و سند ازدواج در تاریخ 26/2/72 به وقت مقرر به وارد بودن دادخواهی انشاء رای نموده که منتهی به تجدیدنرخواهی گردیده است 0 اعتراض این است که سند سجلی بنا به اظهار پدر و 2 نفر گواه صادر گردیده است 0 اعتراضنامه عینا" هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 با التفات به خواسته دعوی و اقدامات انجام شده در مرحله بدوی وجهات ودلایل مذکوردردادنامه مورد تقاضای تجدیدنظرایرادات تجدیدنظرخواه مالا"موثر در نقض دادنامه نیست 0 اشکال دیگری هم ندارد علی هذا دادنامه موصوف ابرام می شود))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
346
تاریخ تصویب :
1372/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :