جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23/67559
شماره دادنامه : 1024/6
تاریخ رسیدگی : 2/12/72
فرجامخواه : آقای ((الف ))
فرجامخوانده : اداره ثبت احوال 000و ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/271شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده :تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم مبنی بر اختصاص سند سجلی شماره 000 به اینجانب ((الف )) تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده است که اینجانب در000 متولد و در000 سند سجلی 72380 ((الف تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده است که اینجانب در000 متولد و در 000 سند سجلی 72380 به نام من صادر و با شناسنامه مزبور فعالیت اجتماعی خود را شروع و ازدواج نمودهو اسامی فرزندانم نیز در شناسنامه قید و فرزندانم از آن شناسنامه استفاده کرده اند اخیرا"درمراجعه به اداره آمار جهت تعویض شناسنامه ، معلوم شد برادرم به نام محمد (خوانده ردیف 2) که گویا فاقد شناسنامه بوده است از سجل و سند سجلی المثنی اینجانب استفاده و با الصاق عکس به المثنی از آن استفاده و ازدواج کرده و برای فرزندانش شناسنامه دریافت که اداره آمار نیز به محض اطلاع موضوع را به دادسرای تبریز گزارش وپرونده به شعبه 7 بازپرسی ارجاع و آقا یبازپرس به استدلال اینکه برادرم در انجام این عمل سوءنیتی نداشته قرار منع پیگرد صادرنموده است 0 خوانده ردیف دوم (برادرم ) نیز با این عمل اقرار داردکه شناسنامه متعلق به اینجانب است و نامبرده فاقد شناسنامه است 0 بنابراین با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اختصاص سند سجلی شماره 72390 و تاریخ صدور000 و تاریخ تولد000 حوزه 000 به اینجانب ((الف )) و حذف مشخصات همسر و فرزندان برادرم آقای ((ب )) دارم 0 دادگاه پس از رسیدگی رای تجدیدنظر خواسته را خلاصتا" به این شرح صادر کرده است ((000 با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان درخواست اصلاح شناسنامه وحذف همسرو اولادان سند سجلی برادرش را نموده و این موضوع قبل از رسیدگی در دادگاه های حقوقی قابل رسیدگی از نظر تعلق یا عدم تعلق همسر و اولاد مندرج در سند سجلی در دادگاههای مدنی خاص بوده لذا دعوی اقامه شده و مطروحه به کیفیت مندرج در این پرونده قابل استماع نبوده و قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد000)) از این رای تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0 لایحه تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدید نظر خوانده هنگام طرح موضوع و مشاوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بر قرار تجدیدنظرخواسته اشکال وارد است زیرا مورد خواسته صرفا" اصلاح شنانسامه و حذف نام همسر و اولاد محمد000 از سند سجلی متعلق به ((الف )) است و مطلقا" بحث و اختلافی در زمینه تعلق یا عدم تعلق همسر و اولادان مندرج در سند سجلی به یکی از طرفین دعوی در میان نیست تا ملازمه با اظهارنظر دادگاه مدنی خاص داشته باشد و لذا چون صدور قرار عدم استماع دعوی به جهات فوق فاقد وجاهت قانونی است نقض و رسیدگی به ماهیت امر به همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود0

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1024
تاریخ تصویب :
1372/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :