جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3/7629
شماره دادنامه : 662/25
تاریخ رسیدگی : 16/10/1372
فرجامخواه : اداره ثبت احوال 000
فرجامخوانده : بانو((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/560شعبه 2دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 6/10/71 ((الف )) به طرفیت اداره ثبت احوال 000 دادخواستی به خواسته تغییر نام از حمید به حمیده تقدیم و به استناد شناسنامه و استشهادیه تقاضای رسیدگی نموده است 0 خوانده لایحه ارسال و دعوی را مردود قلمداد کرده است 0
دادگاه از گواهان استطلاع و تصویر عقدنامه ازدواج را اخذ ودر تاریخ 5/7/72 به وقت مقرر پایان دادرسی را اعلام و به وارد بودن دادخواهی انشاء رای نموده که منتهی به تجدیدنظرخواهی شده است 0 اعتراض این است که سندسجلی متعلق به خواهان نمی باشد0اعتراضنامه عینا" هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی 0 ایراد و اعتراض مستدلی که موثر در نقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر باشد به عمل نیامده است و لذا دادنامه موصوف که نتیجتا" خالی از اشکال است ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
662
تاریخ تصویب :
1372/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :