جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1123/4777
شماره دادنامه : 393/23
تاریخ رسیدگی : 8/7/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 21/1/69شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : بانو ((الف )) از طرف فرزندش ((ب ))که بعدا" به علت کبر شخصی اخیر نیز در دادگاه حاضر و دادخواست و مندرجات آن را تایید کرده دادخواستی به طرفیت آموزش و پرورش 000 و اعسار از هزینه دادرسی به خواسته اصلاح مدارک تحصیلی خود به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و توضیح داده است دخترش به نام ((ج ))در تاریخ 20/9/52 فوت نموده و دختر دیگر او (خواهان ) به نام ((ب )) از شناسنامه دختر متوفی استافده کرده و تحصیلات پنج ساله ابتدایی خود را با شناسنامه ((ج )) که در سال 1352 فوت شده بوده است انجام داده است 0 پدر خواهان در تاریخ 24/7/59 مفقودالاثر شده بنیادشهید راسا" جهت تعویض شناسنامه خواهان که صغیر بوده اقدام لکن بانام ((ب )) برای او شناسنامه اخذ کدره است 0 نظر به اینکه شناسنامه اخیر که با نام ((ب ))می باشد در مدرسه راهنمایی که در حال حاضر خواهان در آ;جا مشغول تحصیل می باشد از نظر پرونده تحصیلی او ایجاد اشکال نموده و مقامات آموزش و پرورش محل هم دستور اصلاح وضع تحصیلی او و شناسنامه اش را داده اند تقاضا دارد که پس از رسیدگی در این مورد که خواهان تحصیلات پنج ساله ابتدایی خود را با شناسنامه خواهر متوفایش (دوشیزه >>ج << انجام داده حکم مقتضی صادر گردد0 دادگاه مرجوع الیه پس از وصول دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و عدوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم قبول اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و دخالت شخص خواهان در دادرسی با توجه به تفوکپی مدارک تحصیلی خواهان (کارنامه های مربوط به پنج ساله ابتدایی با نام >>ج <<) و نامه های واصله از اداره آموزش و پورش همدان شماره های 000 و000 ثبت شده در دفتر دادگاه و مدارک تحصیلی دوره راهنمایی خواهان به نام ((ب )) و سایر اوضاع واحوال موجود در پرونده امر دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و اظهار نظر نموده است که مدارک تحصیلی دوره پنج ساله ابتدایی با نام ((ج )) متعلق به دوشیزه ((ب )) بوده و اظهارنظر بر اصلاح نام ((ج )) به ((ب )) نسبت به مدارک مزبور نموده است 0 بر اثر اعتراض اداره خوانده به نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تارخی بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((اعتراضات اداره آموزش و پرورش 000برنظریه دادگاه با توجه به اینکه ایراد طرح سابق دعوی به لحاظ اینکه رای شماره 000 دادگاه حقوقی یک در ماهیت امرنمی باشد وارد نیست 0 از نظر سایر جهات نیز با توجه به اینکه نظریه استنباطی دادگاه بر اساس مدارک و مستندات پیوست پرونده امر صادر گردیده اعتراض معترض بی وجه و نظریه دادگاه بلااشکال است 0 بنا به مراتب با تایید نظریه مزبور پرونده جهت انشاء رای به دادگاه اعاده می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
393
تاریخ تصویب :
1369/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :