جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 189 - 27/7/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند. دادرس دادگاه می بایست طبق ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نماید نه طبق ماده 123 قانون مزبورکه به موضوع مربوط نیست ،قرارابطال دادخواست خواهان را صادر کند و آنرا غیابی اعلام دارد.
با توجه به اینکه رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل بشرح فوق رفتار کرده ،مرتکب تخلف گردیده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
189
تاریخ تصویب :
1372/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :