جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 169/6198
شماره دادنامه : 276/9
تاریخ رسیدگی : 17/6/71
تجدیدنظرخواه : اداره ثبت احوال 000
تجدیدنظرخوانده : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 8644/7/70شعبه 40 دادگاه حقوقی
یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف )) طی دادخواستی که به طرفیت اداره ثبت احوال 000 به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته که نام وی امیرحسین بوده که هنگام اخذ شناسنامه حسین قید شده است و خواستار صدور حکم به اصلاح شناسنامه اش از لحاظ نام حسین به امیر حسین نموده است 0 دادگاه پس از رسیدگی دعوی وی را محرز دانسته و به نفع وی نظر داده است و نظریه دادگاه به موجب دادنامه شماره 00 صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور به این شرح که نام خواهان از حسین به امیر حسین اصلاح شده صادر شده است 0 پس از اعاده پرونده به دادگاه ، دادگاه طی حکم شماره 8664/7/70 نام خواهان رااز حسین قلی به امیرحسین اصلاح کدره است و حال آنکه کلمه قلی که جزو نام خانوادگی خواهان است نه نام کوچک او و همان طور که دیوان عالی کشور در رای شماره 987/19/7/70 خود قید کرده است نام خواهان باید از حسین به امیر حسین اصلاح شود و کلمه قلی که جزو نام خانوادگی است باید به جای خود ثابت باشد که نتیجتا" نام و نام خانوادگی خواهان پس از اصلاح به این شرح خواهد بود: ((امیرحسین قلی 000))، لیکن حکم صادره از دادگاه مغایر مطالب مذکور در فوق است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 8664/7/70 مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 بشرحی که در گزارش فوق الذکر قیدشده است خواهان اصلاح شناسنامه اش را از لحاظ نام کوچک از حسین به امیر حسین خواستار شده است لکین دادگاه حکم به اصلاح نشاسنامه وی از حسین قلی به امیرحسین صادر کرده است کلمه قلی را که جزو نام خانوادگی اوست داخل در نام کوچک خواهان کرده است لذا به علت مذکوردر فوق رای دادگاه مخدوش بوده و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000ارجاع می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
276
تاریخ تصویب :
1371/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :