جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/7313
شماره دادنامه : 348/25
تاریخ رسیدگی : 7/7/1372
فرجامخواه : اداره ثبت احوال 000
فرجامخوانه : ((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 284 شعبه 8دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 1/10/71((الف )) دعوایی به خواسته تغییر اسم خود از اعظم به آذر به طرفیت اداره ثبت احوال 000اقامه نموده و نتیچه چنین توضیح داده اسم واقعی من آذر و اشتباها" به اعظم ثبت شده و تغییر آن را درخواست می کنم 0 خوانده اظهار داشته نام اعظم از اسامی ممنوعه نبوده و خواهان در مراحل زندگی خودرا به همین نام معرفی کرده و با حفظ اعتبار اسناد سجلی رددعوی را تقاضا نموده است 0 شعبه 8حقوقی یک 000 با استماع اظهارات شهودقضیه حکم به اصلاح نام خواهان در سند سجلی از اعظم به آذر صادر نموده تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0 هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ومشاوره مبادرت به صدور رای می شود0
((بسمه تعالی 0 با التفات به دادخواست بدوی واستشهایه پیوست آن که ادعا شده وی را به نام آذر می دانندو با عنایت به اینکه شهادت شهود اقامه شده هم بر این امر دلالت داردباوصف فوق ومن حیث نتیجه ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه موثر رد نقض دادنامه به نظر نمی رسد و آن را ابرام می نماید0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
348
تاریخ تصویب :
1372/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :