جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 22/7413
شماره دادنامه : 424/25
تاریخ رسیدگی : 3/8/1372
فرجامخواه : اداره ثبت احوال 000
فرجامخوانده : ((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 505 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : ((الف )) دعوایی به خواسته ابطال شناسنامه 22/3/53 به طرفیت اداره ثبت احوال 000اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده پدرم شناسنامه دختر موتوفای خود را به اینجانب که بعدا" متولد شده ام اختصاص داده که اشکالاتی در ادامه تحصیلات من به وجود آورده و ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه به تاریخ 1355 را به نام خود درخواست نموده است 0 خوانده ادعای خواهان را وارد ندانسته و اظهارات شهود قضیه را واردندانسته و ضمن اظهاراتی درخواست رد دعوی را نموده است 0 دادگاه با تحقیق از شهود قضیه و نظر شورای پزشکی بشرح صورتجلسات موجود در پرونده و با کسب نظر مشاور دادگاه مبادرت به صدور نظریه مبنی بر پذیرش دعوی رانموده و سپس با حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه بشرح زیر: با توجه به نظریه شورای پزشکی و شهادت شهود و دفاعیات غیرموجه خوانده حکم به ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدیدبه نام خواهان با تاریخ تولد2/6/1355 صادر واعلام می شود0 تجدیدنظر خواهی شده و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((بسمه تعالی 0 ایراد و اعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است 0اشکال دیگری هم بر آن مشهود نیست 0 علی هذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ابرام می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
424
تاریخ تصویب :
1372/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :