جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/750616
شماره دادنامه : 581/25
تاریخ رسیدگی : 22/9/72
فرجامخواه : اداره ثبت احوال 000
فرجاخوانده : ((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 225 شعبه 5 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 21/3/69 ((الف )) ولایتا" از طرف فرزندش به نام زینب دعوایی به خواسته اصلاح نام مادر فرزندش که رقیه است و در شناسنامه فرزندش زبیده ذکر شده به طرفیت اداره ثبت احوال 000 اقامه نمده و به شرح فوق درخواست رسیدگی نموده است 0 خوانده دفاعا" و خلاصتا" اظهار نموده در گواهی زایمان نام مادر نوزاد زبیده بوده نه رقیه 0 مسئله نفی ولد است که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است 0 در جلسه دادگاه خواهان نتیجتا" اظهار نموده با رقیه ازدواج کرده لکن شناسنامه خواهر رقیه به نام زبیده در سند ازدواج قید شده که درخواست اصلاح برگ ازدواج شده و در این زمینه رای 29/10/68 حقوقی یک 000 صادر و فتوکپی آن پیوست است 0 ضمنا" در جلسه زبیده اقرار نموده که خواهررقیه است و زینب فرزند جمعه و رقیه است 0 دادگاه ملاحظه پرونده ثبت احوال رقیه زینب را از ثبت احوال 000 لازم دانسته بعدا" دادگاه با اخذ توضیحاتی از خواهان و زبیده و رقیه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه به شرح زیر: نظر به اینکه بانوان رقیه و زبیده در دادگاه علت وجود اشتباه را چنین توضیح داده اند که رقیه با شناسنامه خواهرش زبیده ازدواج کرده و به موجب دادنامه 9439/10/68 سیند ازدواج اصلاح گردیده و خواهان توضیح داده است که درج نام همسرش و فرزندش در شناسنامه یکدیگر لاینحل باقی مانده است 0 نظربه اینکه توضیحات بانوان رقیه و زبیده مبین صحت اظهارات خواهان است و دادنامه مزبور حاکی است که ازدواج رقیه ((الف )) با شناسنامه زبیده صورت گرفته است دعوی خواهان ثابت و حکم به اصلاح شناسنامه رقیه زینب به شرح مبنی براسم ومشخصات آنان درشناسنامه دیگری صادر و اعلام می گردد (8225/4/72)تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای دادگاه می شود:
((با لحاظ محتویات پرونده منجمله حکم قبلی دادگاه به تاریخ 9/10/68 درارتباط بااصلاح سندازدواج ((الف )) و رقیه اجمالا" برقبول ازدواج نامبرگان طبق سند اصلاحی ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر وارد نیست و دادنامه موصوف من حیث نتیجه ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
581
تاریخ تصویب :
1372/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :