کلاسه پرونده : 21/17332
شماره دادنامه : 72/548/1
تاریخ رسیدگی : 5/8/72
تجدیدنظرخواه : اداره اوقاف و امور خیریه 000
تجدیدنظرخواندگان : (الف ) و (ب ) و (ت ) و (ث ) و (پ )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 14160/2/72 صادره از شعبه 102 دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : اداره حج و اوقاف و امور خیریه 000 دادخواستی علیه آقایان (الف ) و (پ ) و (ث ) و (ت ) به خواسته تایید و اعلام وقفیت زمین پلاک 518 فرعی از 26 اصلی 000 و تحویل آن به موقوفه و ابطال اسناد مغایر وقف و صدور دستور لازم در جهت اصلاح اسناد ثبتی به دفتر تقدیم کرده که به شعبه 107 دادگاه مدنی خاص تهران ارجاع گردیده است و به شرح آن اعلام گردیده که خواندگان متصرف قطعه زمین پلاک 818 فرعی از 26 اصلی 000 موقوفه 000 می باشند و بدون آنکه مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه دهند ادعای مالیکت رقبه را می نمایند واز ورود مامور ثبت جهت بازدید محلی و تعیین حدود آن جلوگیری می نمایند0 لذا با استناد به تعدادی از نامه های بخشداری 000 و نامه های شورای اسلامی محل و استشهادیه مورخ 2/6/67 تنظیمی از طرف شورای مذکور چون وقفیت رقبه مورد بحث را در حد شباع دانسته اند با استناد به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1362 و معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود خواسته را تکرار نموده است 0 خواندگان منکر وقفیت گردیده و دادگاه در جهت تعیین شیاع پلیس قضایی را مامور تحقیق از مطلعین می نماید0 در این تحقیقات دو نفر وقفیت و یکنفر به عدم وقفیت رقبه مورد بحث شهادت داده لکن مامور مربوطه با بیانی تردیدآمیز اعلام می نماید به لحاظ وجود اختلاف و دو دستگی در محل بهتر است خود دادگاه استماع گواهی از گواهان و مطلعین نماید0 دادگاه در تاریخ 18/2/69 به شرح دادنامه 18123/2/69 با این استدلال که خواهان دلیلی بر وقفیت ارائه ننموده و صرف اعلام بخشداری دلالت بر وقفیت ندارد حکم به رد وقفیت صادر و اعلام نموده که از حکم صادره آقای وکیل خواهان تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0 هیئت شعبه به شرح دادنامه 7/251/81/7/70 به شرح زیر اقدام به صدور رای نموده است 0
(با توجه به اینکه دادگاه اجرای قرار تحقیقات محلی را طی نامه شماره 6817/93 مورخ 17/11/68 به عهده رئیس اجرای احکام مدنی خاص محول نموده گزارش مورخه 23/12/68 مامور تحقیق پلیس قضایی پیوست نامه شماره 613 ص 23/12/68 پلیس قضایی حاکی از درخواست تحقیق از شهود طرفین با ایتان سوگند در محضر دادگاه است و اداره خواهان نیز به شرح دادخواست تقدیمی به تحقیق از اعضاء شورای محترم و مسجلین استشهادیه و شهادت شهود استناد نموده است 0 دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی ننموده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص 000 ارجاع می شود0)
پرونده پس از نقض به شعبه 102 دادگاه مدنی خاص ارجاع ]شد[ و دادگاه در مقام اجرای آنچه موردنظر دیوان عالی کشور بوده است از شهود تحقیق و نهایتا پس از کسب نظر آقای مشاور که نظرشان بر وقفیت ملک بوده است طی دادنامه 160 14/2/72 خلاصتا به شرح زیر اقدام به صدور رای نموده است (000 نظر به اینکه وکیل خواهان از ابراز دلیل بر وقفیت عاجز بوده و از گواهی گواهان تعرفه شده علم و اطمینان حاصل نمی شود فلذا دادگاه دعوای خواهان را فاقد دلیل تشخیص می دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید)
اداره اوقاف و امور خیریه 000 با وکالت آقای (د) از دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی ]می کند[ که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده است 0 دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی آقای وکیل تجدیدنظر خواه و پاسخ تجدیدنظر خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است 0 بر دادنامه صادره با توجه به رسیدگیهای دادگاه ایراد و اشکال موثری وارد نیست و با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها و ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نتیجتا ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
548
تاریخ تصویب :
1372/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)