جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای شماره : 230 - 27/1/37
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه در بند 3 از ماده 9 آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفرحبس مقررگردیده و نگاهداری وحمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه براین کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسئین و بنائین و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین شده بنابراین کیفرمزبور شامل مواد افیونی دیگر از جمله سوخته تریاک نمی باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است .

* سابقه *
درموردجریمه حمل ونگاهداری سوخته تریاک ازشعب دیوان کشوردورای متناقض بشرح زیرصادرشده است :
الف - شخصی به اتهام حمل یک کیلوتریاک وسی گرم سوخته تریاک به استنادبند3ماده 9 آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مورد تعقیب دادسرای تهران واقع گردیده است .
دادگاه جنحه بزهکاری متهم رابه حمل تریاک وسوخته محرزتشخیص داده وعملش رامشمول بند3 ماده 9آئین نامه مزبوردانسته واورابه سه ماه حبس تادیبی وپرداخت هزاروپانصدریال جریمه نقدی ازقرارهرگرم پنجاه ریال و یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است .
دادگاه استان براثرپژوهشخواهی متهم به موضوع رسیدگی نموده وحکم پژوهشخواسته راازحیث ثبوت جرم وتطبیق باقانون بی اشکال دانسته ولی از حیث تعیین مقدارجریمه صحیح ندانسته ووجه جریمه رابه مبلغ پنجاه ویکهزار وپانصدریال تشدیدنموده وبقیه حکم رابه قوت خودباقی گذاشته است .
متهم ازحکم مزبورفرجامخواهی نموده وشعبه دوم دیوان عالی کشوربه شرح حکم شماره 16/2957-7/7/35حکم فوق الاشعاررابلااشکال تشخیص وابرام می نماید.
ب - مردی به اتهام داشتن یکصدروچهل گرم سوخته تریاک ازطرف دادگاه جنحه بروجردبه استنادماده 46 قانون مجازات مرتکبین قاچاق وبندسوم ماده 9 آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به سه ماه حبس تادیبی وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی و پرداخت هفتهزارریال جریمه درازاءهرپنجاه گرم سوخته محکوم شده است .
نامبرده ازحکم مزبورپژوهشخواسته ودادگاه استان ششم بشرح حکم شماره 1600-11/11/35درمرحله رسیدگی پژوهشی ازلحاظ جریمه حکم بدوی راگسیخته وداشتن سوخته رامستلزم پرداخت جریمه ندانسته وپژوهشخواه رابه سه ماه حبس تادیبی وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است .
محکوم علیه فرجامخواسته وشعبه سوم دیوان عالی کشورطبق حکم شماره 12/3081-19/2/36رای دادگاه استان رابلااشکال تلقی وابرام نموده است .
موضوع مختلف فیه بموجب قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت چنین رای داده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 253 تاصفحه 255

25
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
230
تاریخ تصویب :
1337/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :