جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 228 - 22/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون حداقل اجاره بهایی که خواندگان پرداخت می کردندطبق دادنامه مورخ 28/10/56 شعبه دادگاه شهرستان سابق تعیین شده و رونوشت دادنامه ضمیمه پرونده بوده ، قرارابطال دادخواست صادره بوسیله دادرس شعبه دادگاه حقوقی 2 بلحاظ عدم حضور خواهان برای ادای توضیح طبق ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی ، صحیح نبوده ،مضافا" به اینکه بعد از نظریه کارشناس و تعیین مال الاجاره ، چنین توضیحی ضرورت نداشته لذا تخلف نامبرده مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1372/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :