جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال 1367 کل کشور اصلاح و به دولت اجازه داده می شود قانون مذکور را با رعایت جداول ذیل و تبصره های اصلاحی اجرا نماید.
تبصره 1 - بند ج تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 کل کشور به شر ح زیر اصلاح می گردد:
الف - عبارت "حداکثر تا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (000/000/000/160) ریال " به عبارت "حداکثر تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد(000/000/000/175) ریال " اصلاح می گردد.
ب - اجازه داده می شود در صورت استفاده تمامی اعتبار منظور در ردیف 503082 اعتبار ردیف مذکور تا مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از محل اعتبار این بند اضافه گردد.
تبصره 2 - عبارت زیر به انتهای بند (1) قانون اصلاح بند ج تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم قانون بودجه سال 1367 کل کشور اضافه می گردد. "اجازه داده می شود در صورتی که اعتبار موضوع این بند برای طرحهای عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون کفاف ندهد حداکثر به میزان یازده میلیارد (000/000/000/11) ریال از اعتبار جذب نشده موضوع بند (1) قانون اصلاح بند ج تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم در صورت عدم جذب کسر و با رعایت سایر مفاد بند ج تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 کل کشور به مصرف برسد".
تبصره 3 - اجازه داده می شود مبلغ سی و هشت میلیارد ریال و دویست و چهل میلیون (000/000/240/38) ریال از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین کسری اعتبارات جاری موضوع جدول شماره (2) این قانون اختصاص یابد.
تبصره 4 - مبالغ مندرج در بندهای قسمت دوم تبصره 9 قانون بودجه سال 1367 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند ب مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7) ریال .
بند ج مبلغ چهل و سه میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون (000/000/443/43) ریال .
تبصره 5 - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود مبلغ چهل و نه
میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون (49497000000) ریال اعتبارات موضوع ردیف های 129021 و 503117 و 503118 و 503120 و 503125 و 503126 و 503127 جدول شماره (2) این قانون را برای تامین کسری اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی منظور در جدول مذکور به تفکیک برنامه و مواد هزینه به سر جمع
اعتبارات جاری سال 1367 دستگاه های مربوط اضافه نماید تا بر اساس
موافقتنامه هایی که حسب مورد با وزارت برنامه و بودجه و سازمانهای برنامه و بودجه استانها مبادله خواهد شد به مصرف برسد.
تبصره 6 - مبلغ مندرج در ردیف 3 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال
1367 کل کشور به مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون (000/000/600/3) ریال اصلاح می گردد.
تبصره 7 - دولت مکلف است صد درصد (100%) اعتبارات طرحهای عمرانی استانی منظور در قانون بودجه سال 1367 را تا پایان سال جاری تخصیص داده و پرداخت نماید.
تبصره 8 - به دولت اجازه داده می شود مانده بدهی تنخواه گردان خزانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع تبصره (1) قانون بودجه سال 1367 کل کشور در پایان سال جاری واریز ننموده و اعتبار لازم جهت واریز بدهی مذکور را در لوایح بودجه سنوات آتی منظور نماید.
تبصره 9 - تا مبلغ هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال (000/000/100/7) اضافه وصولی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مبلغ پیش بینی شده در ردیف 510400 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 از شمول مقررات تبصره 1 ماده 64 قانون محاسبات مستثنی بوده و توسط وزارت مذکور
قابل مصرف می باشد و مبلغ هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال از ردیف 510100 درآمد اختصاصی سازمان تامین اجتماعی کسر می گردد.
تبصره 10 - کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم قانون بودجه سال 1367 کل کشور را که تخصیص داده و به فروش رسانده و یا می رسانند به نحوی محاسبه نمایند که حداقل مبلغ یکصد و چهل میلیارد(000/000/000/140) ریال از درآمد پیش بینی شده در ردیف 420505) قسمت سوم قانون مذکور حاصل گردد.
تبصره 11 - در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1367 جمله "به صورت قرض الحسنه " به جمله "به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی " اصلاح می گردد.
تبصره 12 - اعتبارات منظور در ردیف 113501 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - تربیت و تامین کادر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
برنامه آموزش گروه علوم پایه چهارصد میلیون (000/000/400) ریال .
برنامه آموزش گروه هنر، علوم انسانی و اجتماعی سیصد میلیون (000/000/300) ریال .
برنامه آموزش گروه فنی و مهندسی هفتصد و بیست میلیون (000/000/720) ریال . برنامه آموزش گروه کشاورزی و دامپزشکی دویست و هشتاد میلیون (000/000/280) ریال .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره و دو جدول در جلسه علنی روز یکشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/11/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13710
تاریخ تصویب :
1367/11/09
تاریخ ابلاغ :
1371/01/19
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :