جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


فصل اول : هیاتهای رسیدگی انتظامی
ماده 1 - هیاتهای رسیدگی عبارتند از:
1 - هیات بدوی .
2 - هیات تجدید نظر.
ماده 2 - هیات بدوی در هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و موسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل می شود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضا هیات علمی دانشگاههای کشور و حتی الامکان از همان دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل و برای مدت دو سال به وسیله رییس دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل انتخاب می شوند.
تبصره 1 - یک نفر از اعضا هیات بدوی باید از مدرسان معارف اسلامی که حداقل دارای تحصیلات فوق لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد.
تبصره 2 - انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است .
ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل می شود این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور به مدت دو سال به وسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب می شوند.
تبصره - در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند، هیات تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه دولتی منصوب می شود.
ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی با هیات بدوی است . آرا این هیات در صورتی که علیه متخلف صادر شود و قابل تجدید نظر باشد و ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدید نظر نشود قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا موسسه مربوط اجرا خواهد شد. هر گاه عضو هیات علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید نظر مکلف است به رسیدگی خواهد بود.
تبصره 1 - ابلاغ ، طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - رای هیات تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیات علمی به مراجع قضایی نخواهد بود.
ماده 5 - اعضای هیات بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تاهل .
2 - داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات علمی .
ماده 6 - هیچ یک از اعضای اصلی یا علی البدل هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهد کرد:
الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیات مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.
فصل دوم : تخلفات انتظامی و جرائم
ماده 7 - تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است .
1 - ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه .
2 - تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه .
3 - سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف .
4 - تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه .
5 - استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی .
6 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
7 - تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن .
8 - افشا سوالات امتحانی و یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق .
9 - افشا اسناد محرمانه دانشگاه .
10 - از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی .
11 - اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و شئون شغلی است .
12 - ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی .
13 - عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن .
14 - عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروههای الحادی یا محارب یا احزاب و گروههای غیر قانونی .
15 - القا اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی .
16 - ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاسها و اعتصاب ، تحصن و تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه .
تبصره - اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای 10 و 13 و 14 و 16 در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد و عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می آید.
فصل سوم : مجازاتهای انتظامی
ماده 8 - انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
1 - احضار و اخطار شفاهی .
2 - اخطار کتبی با درج در پرونده .
3 - توبیخ کتبی با درج در پرونده .
4 - کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم ، از یک ماه تا سه ماه .
5 - تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال .
6 - تنزل یک پایه .
7 - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
8 - بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت . کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب می شود.
9 - اخراج از دانشگاه یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط.
10 - اخراج از موسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
11 - انفصال دائم از خدمات دولتی .
تبصره - رییس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضای متخلف هیات علمی اجرا کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است .
ماده 9 - مجازاتهای بند 4 و بندهای بعدی ماده 8 این قانون قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می باشد.
ماده 10 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن عضو هیات علمی خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده 11 - مجازات غیبت غیر موجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از 4 ماه در سال به تشخیص هیاتها اخراج از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - استخدام این گونه افراد در دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی دیگر بلامانع است .
تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.
ماده 12 - مجازات مرتکبین جرائم مندرج در بندهای 13- 14- 15- 16 ماده 7 این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است .
تبصره - در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده 8 به تشخیص هیات خواهد بود.
ماده 13 - هر گاه تخلف عضو هیات علمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد حکم مراجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیات انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رای مراجع قضایی آنرا متوقف می سازد.
تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای انتظامی نخواهد بود.
فصل چهارم : نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال افراد غیر مفید هیات علمی
ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضا هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیر مفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته ، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.
تبصره 1 - تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به وسیله هیاتهای بدوی می باشد.
تبصره 2 - اشخاصی که غیر مفید تشخیص داده می شوند، می توانند به هیاتهای تجدید نظر شکایت نمایند. رای هیاتهای تجدید نظر درباره آنان قطعی و لازم الاجراست .
ماده 15 - بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده 14 به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - در صورتی که حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام کشوری بازنشسته خواهند شد.
ب - در صورتی که سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از 20 سال تمام باشد، خدمت آنان بر اساس ماده 8 این قانون بازخرید خواهد شد.
ماده 16 - در صورتی که حقوق اعضا هیات علمی که به سازمانها و موسسات دولتی منتقل می شوند و یا تغییر شغل می یابند کمتر از حقوق پایه و رتبه علمی آنان باشد مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هر گونه افزایش حقوق این افراد از مابه التفاوت کسر خواهد گردید.
ماده 17 - منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضا هیات علمی و انتصاب آنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نباشد.
تبصره 1 - انتقال اعضای هیات علمی به کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی با موافقت موسسات مذکور انجام خواهد شد.
تبصره 2 - کسور بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عینا به صندوق بازنشستگی محل انتقال واریز خواهد شد.
ماده 18 - استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده 14 این قانون در سایر موسسات دولتی برای مشاغل غیر آموزشی بلامانع است مشروط به این که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدی را یک جا مسترد نمایند.
تبصره - احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود.
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده 19 - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از موسسات آموزش عالی به یکی از اعضا هیات علمی نیاز است که توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت ، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیاتهای تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده شود.
ماده 20 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 21 - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی مغایر این قانون لغو می گردد و کلیه پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و شانزده تبصره در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11974
تاریخ تصویب :
1364/12/22
تاریخ ابلاغ :
1365/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :