جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره یک ماده 28 به شرح زیر تفسیر می گردد:
شرکت دو نفر از مستشاران الزامی بوده و محکمه بدون حضور آنان رسمیت ندارد اما نظر مستشاران مشورتی بوده و موثر در حکم نخواهد بود ولی آنان موظف به اظهار نظر کتبی بوده و حاکم شرع بدون گرفتن نظر مشورتی مستشاران حکم نخواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
12202
تاریخ تصویب :
1365/09/23
تاریخ ابلاغ :
1365/10/27
دستگاه اجرایی :
دیوان محاسبات كشور
موضوع :