جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


هیات وزیران در جلسه مورخ 30/4/1352 بنا به پیشنهاد شماره 9652 مورخ 6/4/1352 وزارت امور خارجه تصویب نمود.
1 - خط مبدا مقرر در قانون مصوب 22 فروردین 1338 راجع به اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 24 تیر ماه 1313 به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - خطوط مستقیمی که نقاط زیر را به ترتیب به یکدیگر وصل می کند:
1 - نقطه (1) در محل تلاقی خطالقعر (تالوگ ) شطالعرب با خط مستقیمی که دو طرف دهانه شط را در حد پست ترین جزو به یکدیگر متصل می کند.
2 - نقطه (2) در دهانه بهرگان به طول جغرافیایی 49 درجه و 33 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 29 درجه و 59 دقیقه و 50 ثانیه .
3 - نقطه (3) در جنوب جزیره خارک به طول جغرافیایی 50 درجه و 18 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 29 درجه و 12 دقیقه و 29 ثانیه .
4 - نقطه (4) در جنوب جزیره نخیلو به طول جغرافیایی 51 درجه و 27 دقیقه و 15 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 50 دقیقه و 40 ثانیه .
5 - نقطه (5) در جزیره لاوان به طول جغرافیایی 53 درجه و 13 دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 47 دقیقه و 25 ثانیه .
6 - نقطه (6) در جنوب غربی در جزیره کیش به طول جغرافیایی 53 درجه و 55 دقیقه و 10 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 30 دقیقه و 55 ثانیه .
7 - نقطه (7) در جنوب شرقی جزیره کیش به طول جغرافیایی 53 درجه و 59 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 30 دقیقه و 10 ثانیه .
8 - نقطه (8) در راس الشناس به طول جغرافیایی 54 درجه و 47 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 29 دقیقه و 35 ثانیه .
9 - نقطه (9) در جنوب غربی جزیره قشم به طول جغرافیایی 55 درجه و 16 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 32 دقیقه و 25 ثانیه .
10 - نقطه (10) در جنوب جزیره هنگام به طول جغرافیایی 55 درجه و 51 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 36 دقیقه و 40 ثانیه .
11 - نقطه (11) در جنوب جزیره لارک به طول جغرافیایی 56 درجه و 21 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 49 دقیقه و 30 ثانیه .
12 - نقطه (12) در شرق جزیره لارک به طول جغرافیایی 56 درجه و 24 دقیقه و 5 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 51 دقیقه و 15 ثانیه .
13 - نقطه (13) در شرق جزیره هرمز به طول جغرافیایی 56 درجه و 29 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 2 دقیقه و 30 ثانیه .
14 - نقطه (14) به طول جغرافیایی 35 درجه و 35 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 8 دقیقه و 30 ثانیه .
15 - نقطه (15) به طول جغرافیایی 57 درجه و 19 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 47 دقیقه و 10 ثانیه .
16 - نقطه (16) به طول جغرافیایی 57 درجه و 45 دقیقه و 30 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 38 دقیقه و 10 ثانیه .
17 - نقطه (17) به طول جغرافیایی 58 درجه و 5 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 33 دقیقه و 20 ثانیه .
18 - نقطه (18) به طول جغرافیایی 59 درجه و 5 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 24 دقیقه و 5 ثانیه .
19 - نقطه (19) به طول جغرافیایی 59 درجه و 35 دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه و 45 ثانیه .
20 - نقطه (20) به طول جغرافیایی 60 درجه و 12 دقیقه و 10 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 19 دقیقه و 20 ثانیه .
21 - نقطه (21) به طول جغرافیایی 60 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 17 دقیقه و 25 ثانیه .
22 - نقطه (22) به طول جغرافیایی 60 درجه و 27 دقیقه و 30 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 16 دقیقه و 36 ثانیه .
23 - نقطه (23) به طول جغرافیایی 60 درجه و 26 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 16 دقیقه و 20 ثانیه .
24 - نقطه (24) به طول جغرافیایی 61 درجه و 25 دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 3 دقیقه و 30 ثانیه .
25 - نقطه (25) محل تلاقی نصف النهار 61 درجه و 37 دقیقه و 3 ثانیه طول شرقی با خط مستقیمی که دو طرف خلیج گواتر را در حد پست ترین جزر به یکدیگر متصل می سازد.
ب - بین نقاط 6 و 7 در جزیره کیش 11 و 12 در جزیره لارک و 14 و 15 در تنگه هرمز خط مبدا خط پست ترین جزر در امتداد ساحل خواهد بود.
2 - خط مبدا اندازه گیری عرض دریای سرزمینی ایران روی نقشه دریایی خلیج فارس به مقیاس 1500000 :1 چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور(شهریور 1349) ترسیم گردیده و ضمیمه گردیده و ضمیمه این تصویب نامه است .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
250
تاریخ تصویب :
1352/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :