جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای شماره : 5881-5/11/39

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات ماهوی دادستان کل برحکم صادرازدادگاه جنائی استان دهم بنظرموجه وواردمی باشدزیراسوارکردن مسافرروی بارطبق دلالت ماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان خلاف نظامات دولتی محسوب ومتهم باملاحظه اینکه چندنفرمسافرروی بارسواربوده راندن کامیون رابانداشتن پروانه لازم عهده دارگردیده که دراین حال قتل غیرعمدبراثرعدم مهارت (نداشتن پروانه لازم )وخلاف نظامات واقع ونتیجتارابطه علیت بین وقوع حادثه وعمل متهم وجودداشته است بنابراین ....

* سابقه *
قتل غیرعمد

شخصی به اتهام قتل غیرعمدتحت تعقیب دادسرای اصفهان واقع وباتنظیم کیفرخواست بعنوان دادگاه جنحه به استنادماده 1ازقانون تشدیدمجازات رانندگان تقاضای مجازات اوبعمل آمده است .
دادگاه جنحه اصفهان طبق ماده استنادی بارعایت ماده 45قانون مجازات عمومی وی رابه پنج ماه حبس تادیبی وتادیه پنجهزارریال هزینه دادرسی وازنظرنداشتن گواهینامه رانندگی به هفت روزحبس تکدیری قابل خریدبه روزی پنجاه ریال محکوم نموده است .
دراثرپژوهشخواهی متهم دادگاه استان دهم چون اتهام راجنائی تشخیص داده بافسخ دادنامه بدوی قرارعدم صلاحیت صادروسپس پرونده باتنظیم کیفرخواست مستندابه ماده 2ازقانون تشدیدمجازات رانندگان به دادگاه جنائی استان دهم ارسال گردیده است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی ،ازحیث قتل غیرعمدمتهم راتبرئه واز جهت نداشتن گواهینامه اورابه یازده روزحبس قابل خریدازقرارروزی پنجاه ریال و210ریال غرامت ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم کرده است .
حکم مزبورموردشکایت فرجامی دادسرای استان واقع وشعبه نهم دیوان عالی کشورحکم رانقض ورسیدگی مجددرابه دادگاه جنائی استان دهم ارجاع کرده است .
دادگاه نامبرده مجددارسیدگی نموده ،متهم راازبزه قتل غیرعمدتبرئه وازجهت نداشتن پروانه اورابه یازده روزحبس تادیبی قابل خریدازقرار روزی پنجاه ریال غرامت محکوم می نماید.
مجددااین رای موردشکایت فرجامی دادستان استان واقع شده وشعبه 9 دیوان عالی کشورنیزطبق رای شماره 4177-9/9/38وادله مندرج درآن دادنامه دادگاه جنائی رانقض ورسیدگی مجددرابه دادگاه جنائی استان دهم ارجاع نموده است .
دادگاه مزبور،پس ازانجام دادرسی بشرح دلائل مندرج درحکم فرجام - خواسته ،متهم راازبزه قتل غیرعمدتبرئه وازلحاظ نداشتن پروانه باتطبیق عمل برماده 9ازقانون تشدیدمجازات رانندگان اورابه یازده روزحبس تادیبی قابل ابتیاع ازقرارروزی پنجاه ریال وپرداخت 210ریال غرامت وبه استنادماده 83آئین نامه راهنمائی وماده 103اصلاحی به تادیه مبلغ 200ریال غرامت محکوم کرده است .
این بارنیزدادسرای استان رسیدگی فرجامی رادرخواست کرده ودادستان کل باتقاضای دادسراموافقت نموده است ،چون رای اصرای تشخیص گردیده پرونده برای اتخاذتصمیم به هیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال شده است .
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبشرح ذیل به اکثریت رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 160 تاصفحه 161

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5881
تاریخ تصویب :
1339/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :