جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


رای شماره : 228-27/1/39

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
محل وقوع تصادف کوچه باغ حاجی درقریه کرسنگ بوده وبرای تشخیص این که محل حادثه حومه شهربوده یاخارج ازحومه ضرورت داشته دادگاه جنائی استان دهم به وسیله مقتضی ازمقامات ذیصلاحیت ازقبیل فرمانداری وشهربانی و ژاندارمری تحقیقات نمایدمحل واقعه شهریاحومه شهرمحسوب بوده یانه چون رسیدگی دادگاه وتحقیق ازاین حیث ناقص وروشن نمودن مراتب ازلحاظ تطبیق اتهام متهم باموادقانونی ونوع ومیزان کیفرموثراست دادنامه فرجامخواسته به اکثریت آراءنقض می شودو....

* سابقه *
کیفیات مشدده

فرجامخواه به اتهام قتل غیرعمدی شخصی که درکهریزک سنگ بین اصفهان ونجف آباددراثرسرعت دررانندگی به استنادماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان موردتعقیب دادسرای شهرستان واقع شده است .
دادگاه جنائی استان دهم پس ازرسیدگی به اتفاق آراءبادرنظرداشتن اینکه :واقعه درخارج ازشهراتفاق افتاده وماده 59آئیننامه راهنمائی و رانندگی برای خارج شهرمیزان سرعتی برای اتومبیلهای سواری تعیین نکرده است ،فقط بی احتیاطی راننده رباانطباق موردباماده 1قانون تشدید مجازات عمومی وگذشت شاکی خصوصی متهم رابه پنج ماه حبس تادیبی وپرداخت پنجهزارریال غرامت نقدی بااحتساب بازداشت قبلی محکوم نموده است .
متهم ازمحکومیت خودبدون ذکراعتراض ودادیاراستان ازلحاظ تطبیق موردبه ماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان واینکه ماشین سرعت داشته وقضیه درحومه شهرواقع شده که مشمول ماده 59آئیننامه راهنمائی و رانندگی می باشددادنامه رامخدوش دانسته ودرخواست رسیدگی فرجامی و نقض دادنامه رانموده اند.
شعبه نهم دیوان عالی کشوربعنوان اینکه :برحسب عقایدکارشناسان انتخابی (رانندگان )سرعت سیردرحدودهفتادبوده که سایرمحتویات پرونده ازنحوه تصادف وکیفیت واقعه مویداین معنی است درصورتی که برطبق آئین نامه درحومه شهر(بین باغات کهریزسنگ )سرعت بیش ازپنجاه کیلومتر ممنوع است وتطبیق قضیه باماده 1برخلاف صریح مندرجات پرونده بوده است .
دادنامه رانقض کرده ورسیدگی مجددرابرطبق ماده 8اصلاحی قانون محاکم جنائی به دادگاه استان دهم ارجاع نموده است .
دادگاه جنائی استان دهم به موضوع رسیدگی نموده وبه اتفاق چنین رای داداند:چون درآئین نامه راهنمائی ورانندگی درخارج ازشهروحومه آن حداکثر سرعت تعیین نشده است باتوجه به اینکه محل وقوع تصادف درحوزه نجف آباد بوده که درتاریخ وقوع آن نجف آبادتبدیل به شهرستان نشده تامحل مزبورحومه آن شهرستان محسوب گرددنمی توان عمل منتسب به متهم رامنطبق باماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان که درآن قیدسرعت مقررتصریح گردیده است دانست لکن باملاحظه اعتراف متهم به تصادف بامقتول وگواهی رئیس بهداری نجف آبادکه مرگ رابراثرشکستن قاعده جمجمه تشخیص نموده وباتوجه به صورت مجلس معاینه محل که به وسیله جانشین بازپرس نجف آبادتنظیم ودلالت داردکه اتومبیل ازجاده منحرف ودرحدودهشتادمتربه خارج رفته است وبا التفات به گفته دونفرراننده ویکنفرگواهی که اظهارنموده انداتومبیل سرعتی درحدودشصت وهفتادکیلومترداشته وسایرقرائن موجودمسلم است که متهم بی احتیاطی نموده وقتل ناشی ازآن است زیراهرچندمیزان سرعت دراین گونه مواردتعیین نشده امالازمه احتیاط ،خاصه باتوجه به بیان خودمتهم که ازدوکیلومتری ناظرناشیگری دوچرخه سوارمقتول بوده ،آن بوده که تاحدودی که بهیچوجه احتمال خطرنمی رفته ازسرعت خودبکاهد،بنابه مراتب فوق با انطباق عمل به ماده 1قانون یادشده ورعایت تخفیف درباره وی به دستورماده 45قانون مجازات عمومی ازجهت گذشت شاکی خصوصی وجوانی واستیصال متهم به پنج ماه حبس تادیبی وپرداخت پنجهزارریال غرامت نقدی محکوم می گرددکه مدتی راکه زندانی بوده درباره اش محسوب گردد.
براثرفرجامخواهی دادیاراستان ومتهم پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت بشرح ذیل رای ممیزعنه رانقض نموده اند.

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 165 تاصفحه 167

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1339/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :